Štednja

Svi depoziti položeni u Erste banci osigurani su kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka - DAB.