Izjava o zaštiti osobnih podataka

a) Erste&Steiermӓrkische Bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3/a, OIB: HR23057039320 (dalje u tekstu: Banka) upoznala me sa sljedećim informacijama vezanim uz prikupljanja osobnih podataka navedenih u ovom zahtjevu  i ostalim dokumentima potrebnim za ugovaranje usluge/proizvoda za koji podnosim zahtjev te ostalim zahtjevima za odobrenje / pristupnicama za korištenje proizvoda Banke  (dalje u tekstu: zahtjevi), a u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka:

  1. da je Banka voditelj zbirke osobnih podataka;
  2. da sljedeće podatke: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresa, broj, datum važenja i mjesto izdavanja identifikacijskog dokumenta, porezno prebivalište i porezni identifikacijski broj, Banka prikuplja kao obvezne podatke temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i Općeg poreznog zakona, u svrhu provedbe dubinske analize kao preduvjeta uspostavljanja poslovnog odnosa s klijentom, u svrhu identifikacije klijenta, utvrđivanja CRS statusa klijenta te izvještavanja Ministarstva financija o CRS relevantnim računima;
  3. da moje kontakt podatke (adresa prebivališta i/ili druga kontakt adresa i/ili e-mail adresa) Banka prikuplja kao obvezne u svrhu ispunjenja zakonskih obveza obavještavanja klijenata sukladno Zakonu o kreditnim institucijama, Zakonu o platnom prometu i Zakonu o potrošačkom kreditiranju;
  4. da sljedeće podatke: državljanstvo, porezno prebivalište i porezni identifikacijski broj Banka prikuplja kao dobrovoljne podatke, temeljem moje privole, sukladno FATCA-i, u svrhu utvrđivanja FATCA statusa klijenta;
  5.  da sve ostale podatke navedene na ovom zahtjevu, ostalim dokumentima potrebnim za ugovaranje usluge/proizvoda za koji podnosim zahtjev i ostalim zahtjevima/pristupnicama(izuzev podatka iz alineje (ii), (iii), (iv) i Banka prikuplja na dobrovoljnoj osnovi, temeljem moje privole,te sam suglasan da se ti podaci koji se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi, kao i odgovarajući podaci iz alineje (ii), (iii) i (iv) prikupljaju i obrađuju u svrhu komunikacije i unaprjeđenja poslovnog odnosa s Bankom;
  6. da imam pravo na pristup podacima iz ovog zahtjeva kao i pravo na ispravak podataka koji se na mene odnose;
  7. da moje osobne podatke, osim u slučajevima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima, Banka neće prenositi i davati na korištenje trećim stranama bez mojeg pisanog odobrenja;
  8. da sam upoznat da je posljedica izostavljanja podataka iz alineja (ii), (iii) i (iv) nemogućnost uspostavljanja poslovnog odnosa dok u slučaju izostavljanja ostalih podataka koje sukladno alineji (v) dajem Banci na dobrovoljnoj osnovi ne postoje nikakve posljedice.
  9. imam pravo u svako doba odustati od suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka koji se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i zatražiti prestanak daljnje obrade i korištenja mojih podataka u naprijed navedene svrhe.

b) dajem izričitu suglasnost i privolu da moje osobne podatke koji se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i navedene u ovom zahtjevu Banka prikuplja na prethodno navedeni način i svrhu.

 

[1] FATCA (eng. Foreign Account Tax Compliance Act, hrv. Zakon o izvršenju poreznih obveza s obzirom na račune u stranim financijskim institucijama) je američki zakon usmjeren na sprječavanje američkih poreznih obveznika da korištenjem inozemnih računa izbjegnu plaćanje poreza, a kojeg se Republika Hrvatska (RH) obvezala primjenjivati na temelju Sporazuma o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e sklopljenog između RH-e i SAD-a (dalje u tekstu: Sporazum). Na temelju FATCA-e, financijske institucije u RH obavezne su dostavljati Poreznoj upravi RH podatke o vlasnicima računa koji su američki državljani, a koji će se dalje prosljeđivati Poreznoj upravi SAD-a (Internal Revenue Service - „IRS“). IRS će ujedno izvještavati Poreznu upravu RH o hrvatskim državljanima, vlasnicima računa u SAD-u. Status poreznog obveznika SAD-a ima osoba za koju se utvrde pokazatelji koji upućuju na povezanost s SAD-om, a koji su propisani FATCA-om. Tekst zakona je dostupan na www.irs.com te http://www.porezna-uprava.hr/EU_Vanjski_poslovi/Stranice/Fatca.aspx

2 CRS (Common Reporting Standard) je Globalni standard Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj („OECD“) za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima između nadležnih jurisdikcija u kojima porezni obveznici imaju prebivalište kao porezni rezidenti. Razvijen je s ciljem sprečavanja izbjegavanja plaćanja poreza , a usvojen je potpisivanjem Mnogostranog sporazuma između nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima temeljem Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima. Republika Hrvatska pristupila je Mnogostranom sporazumu u listopadu 2014. Direktivom 2014/107/EU od 9.12.2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja stvorena je jedinstvena pravna osnova za primjenu Globalnog standarda za države članice EU. Implementacija navedene Direktive u hrvatsko zakonodavstvo izvršena je Zakonom o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj: 44/2016) temeljem kojeg su financijske institucije u RH obavezne Poreznoj upravi RH dostavljati određene propisane podatke o financijskim računima poreznih rezidenata država potpisnica CRS-a, a koje će Porezna uprava RH prosljeđivati poreznim upravama država CRS potpisnica.