Stambeni kredit uz državnu subvenciju

Vaš prvi pravi dom vas čeka.

 • kamatna stopa već od 2,05% (EKS 2,18%)
 • bez troška procjene vrijednosti nekretnine
 • omjer kredita i vrijednosti nekretnine 1:1
 • 20% popusta na godišnju premiju police imovine
 • mogućnost otplate u ratama ili anuitetima
 • bez obveznog statusa klijenta

Početak zaprimanja Zahtjeva u APN očekuje se krajem ožujka.

Kako bismo vam olakšali kupnju nekretnine, u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), nudimo vam mogućnost ugovaranja stambenog kredita uz državnu subvenciju.

Za što mogu koristiti kredit?


Kupnju stambenog prostora (kuća/stan za stanovanje) uz mogućnost kupnje garaže/parkirnog mjesta ako je upisan na zemljišnoknjižni izvadak pod istom etažom kao i stambeni prostor.


Izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i dovršenje stambenog prostora.

Napomena: Subvencije se odnose na završene i uknjižene nekretnine s uporabnom dozvolom ako se radi o kupnji stana odnosno kuće ili s građevinskom dozvolom ako se radi o izgradnji, dogradnji, dovršenju ili rekonstrukciji stambenog prostora.

 

Osnovni uvjeti kredita

Uvjeti u skladu sa zakonom o subvencioniranju stambenih kredita

Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita moći će podnijeti građani:

 • s prebivalištem na području Republike Hrvatske
 • koji su mlađi od 45 godina u trenutku podnošenja Zahtjeva za kredit
 • koji nemaju (kao niti njihovi bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner) u vlasništvu stan ili kuću koji udovoljavaju osnovnim higijensko tehničkim uvjetima za život
 • koji u vlasništvu imaju samo jedan stan ili kuću koju prodaju radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
 • koji do sada nisu koristili APN subvencionirani kredit

Subvencioniranje kredita odobravat će se do najviše 1.500,00 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju HNB-a na dan isplate kredita i čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina.

Cijena od 1.500,00 eura po metru kvadratnom, odnosno ukupni iznos kredita od 100.000,00 eura mogu biti i veći, ali se u tom slučaju razlika ne subvencionira.

Visina i trajanje subvencije:

 • subvencija mjesečnog anuiteta ili rate iznosi od 30% do 51%
 • ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17.) definirano je 8 skupina u kojoj se nalazi grad ili općina prema indeksu razvijenosti
 • subvencija traje minimalno prvih 5 godina otplate kredita
 • u slučaju da u kućanstvu podnositelja zahtjeva u trenutku predaje zahtjeva za subvencijom živi dijete koje nema navršenih 18 godina, dodatno će se subvencionirati kredit još godinu dana za svako malodobno dijete
 • ako je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog kućanstva osoba s utvrđenim invaliditetom najmanje 50% upisana u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom, dodatno se produljuje rok subvencije za dvije godine
 • ako se podnositelju zahtjeva ili članu njegova obiteljskog kućanstva kojemu odobren kredit naknadno tijekom trajanja prvih pet godina subvencije utvrdi invaliditet najmanje 50% te je osoba upisana u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom, dodatno se produljuje rok subvencije za dvije godine
 • za svako rođeno ili posvojeno dijete korisnika kredita dodatno se produljuje rok subvencije za dvije godine

Reprezentativni izračun za stambeni kredit

Izračun u eurima

Izračun u kunama

1 visina 6 mjesečnog (6M) NRS2 za kune na dan 1.3.2021. iznosi 0,10%. Visina 6M NRS2 za kune utvrđuje se u skladu sa Ugovorom o kreditu šestomjesečno i to na način da se uzima zadnje objavljena vrijednost prije početka svakog kamatnog razdoblja.

2 visina 6 mjesečnog (6M) NRS1 za eure na dan 1.3.2021. iznosi 0,12%. Visina 6M NRS1 za eure utvrđuje se u skladu sa Ugovorom o kreditu šestomjesečno i to na način da se uzima zadnje objavljena vrijednost prije početka svakog kamatnog razdoblja.

3 p.b. - postotni bod

4 Efektivna kamatna stopa, iznos anuiteta i ukupan iznos koji klijent treba platiti izračunati su na dan 1.3.2021. uz navedene uvjete te uz premiju police osiguranja nekretnine od 150.00 kuna. Visina subvencije u ovom izračunu iznosi 30% (skupina VIII) i ne uključuje dodatne subvencije koje korisnik kredita može ostvariti.

Troškovi kredita

Postupak odobravanja stambenog kredita

Posljedice nepoštivanja i neizvršenja obveza iz ugovora o kreditu

U slučaju kašnjenja s plaćanjem dospjelih obveza i/ili izvršenja bilo kojih obveza u vezi ugovora o kreditu, Banka ima pravo:

 • koristiti sve instrumente osiguranja u svrhu podmirenja cjelokupnog dugovanja i ispunjenja dospjelih obveza klijenta
 • otkazati ugovor o kreditu čime tražbina Banke dospijeva u cijelosti i prije redovnog dospijeća
 • zahtijevati prisilnim putem naplatu glavnice kredita zajedno s dospjelim kamatama, zateznim kamatama, troškovima i drugim tražbinama sukladno ugovoru i pozitivnim propisima

Klijent će snositi sve troškove nastale zbog opisanog neispunjenja svojih obveze u za to predviđenom roku kao što su troškovi odvjetnika, javnobilježnički, upravni, sudski i troškovi drugih tijela u vezi postupka prisilne naplate (ovrhe).

U slučaju otkazivanja ugovora o kreditu klijent je u obvezi vratiti primljene iznose subvencije.

Rizik promjenjive kamatne stope

Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i promjenjivog dijela pri čemu fiksni dio podrazumijeva ugovoreni broj postotnih bodova koji se ne mijenja za cijelo vrijeme otplate kredita dok promjenjivi dio predstavlja tržišni parametar odnosno referentu kamatnu stopu – 6M NRS2 za HRK. Ugovaranje promjenjive kamatne stope izlaže klijenta riziku promjene kamatne stopa, što može utjecati na izmjenu novčanih tijekova po određenom kreditu (njihovo povećanje ili smanjenje).

Npr. rast referentne kamatne stope (npr. NRS2) uz koju je vezana kamatna stopa po ugovorenom kreditu može utjecati na rast mjesečne vrijednosti anuiteta i utjecati na financijski položaj klijenta i sposobnost otplate kredita, ali i obrnuto (njenim smanjenjem smanjit će se iznos anuiteta). Vjerojatnost promjene kamatne stope je veća što je duže ugovoreno razdoblje.

Rizik promjene tečaja

Krediti koji se odobravaju uz valutnu klauzulu u EUR isplaćuju se po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (dalje: HNB) na dan isplate kredita odnosno na dan isplate svake pojedine tranše. Redovne mjesečne obveze plaćaju se u kunama po srednjem tečaju HNB-a za EUR na dan transakcije.

Valutna klauzula je ugovorna odredba kojom se ugovorne obveze svake strane (glavnica, kamate, druge obveze) izražavaju u kunskoj protuvrijednosti strane valute po unaprijed ugovorenom tečaju. Ugovaranjem valutne klauzule ugovorne strane preuzimaju valutni rizik s obzirom da njeno ugovaranje utječe na njihov financijski položaj jer se kunska protuvrijednost očekivanog novčanog tijeka (anuiteti po kreditu, prinosi po osnovi kamate i sl.) mijenja u ovisnosti o kretanju tečaja valute u kojoj je ugovorena valutna klauzula.

Slijedom navedenog, a u situacijama gdje mjesečne obveze po kreditima predstavljaju značajnije izdatke za klijente, uslijed rasta tečaja valute kredita, klijentove obveze će se povećati što za posljedicu može imati poteškoće u otplati kredita, a zbog čega može doći do otkaza ugovora i naplate duga prisilnim putem radi čega mogu nastupiti neželjene posljedice po klijenta (trajni gubitak prihoda, nekretnina i druge vrijedne imovine). Važno je razumjeti da nije moguće izvjesno i sigurno predvidjeti promjene tečaja te na svakoj ugovornoj strani leži odgovornost da procijeni svoj vlastiti interes i vlastitu sposobnost prihvaćanja takvog rizika. Kod kredita u kunama, rizik promjene tečaja ne postoji.

Ostale informacije

 1. Upis založnog prava na nekretnini uz vinkulaciju police osiguranje nekretnine u korist Banke; maksimalni iznos kredita može biti do 100% procijenjene vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog. Banka prihvaća instrumente osiguranja koji se nalaze u Republici Hrvatskoj.
 2. Izjava suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica, potvrđene kod javnog bilježnika.
 3. Banka zadržava pravo po vlastitoj procjeni zatražiti dodatne instrumente osiguranja.

Otplata kredita može biti ugovorena u mjesečnim anuitetima ili ratama. Točan broj i iznos mjesečnih anuiteta ili rata ovisi o ugovorenim elementima ugovora o kreditu kao što su kamatna stopa i rok otplate.

Klijent u svakom trenutku može podnijeti pisani zahtjev za prijevremenu otplatu kredita, djelomično ili u cijelosti, bez naplate naknade za prijevremenu otplatu kredita. U slučaju prijevremene otplate kredita prije isteka perioda od dvije godine nakon perioda subvencije APN-u se vraća puni iznos do tada uplaćene subvencije.

Korisnik kredita može odustati od ugovora o kreditu, bez navođenja razloga samo ako u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora o tome u pisanom obliku obavijesti Erste banku.

Ako korisnik kredita ostvari svoje pravo na odustanak od ugovora o kreditu, a Erste Banka mu je već isplatila sredstva, korisnik kredita je u obvezi, u roku od 30 dana od dana obavještavanja banke o odustanku od ugovora o kreditu, vratiti banci sva isplaćena sredstva, uvećana za ugovornu kamatu koja teče na iznos isplaćenih sredstava od dana isplate sredstava korisniku kredita pa do dana povrata.

Polica osiguranja imovine.

Dodatna pogodnost:

Popust od 20% na premiju police osiguranja imovine, uz mogućnost ugovaranja dopunskog pokrića za slučaj potresa kod partnera Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

 • bez naknade za obradu kredita
 • bez naplate interkalarne kamate
 • bez troška procjene vrijednosti nekretnine (trošak procjene snosi banka)
 • bez garantnog pologa, uz omjer kredita i nekretnine 1:1
 •  bez police osiguranja života
 • bez obveznog statusa klijenta
 • državna subvencija minimalno 5 godina u minimalnom iznosu od 30% anuiteta ili rate
 • fiksna kamatna stopa minimalno prvih 7 godina

 

 

Sve informacije o stambenom kreditu uz subvenciju u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) možete pronaći i u priloženom letku.
 

Dodatne uštede uz stambene kredite Erste banke

Opremite svoj dom onako kako ste oduvijek sanjali uz pogodnosti koje smo vam pripremili zajedno s partnerima:

10% popusta

za kupnju u Lesnini

10% popusta

na kupnju proizvoda iz Top Shop asortimana

10% popusta

na kupnju proizvoda iz Dormeo asortimana

20% popusta

 na premiju police osiguranja imovine, uz mogućnost ugovaranja dopunskog pokrića za slučaj potresa kod partnera Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Zatražite stambeni kredit online

Jednostavnije i brže.

Online podrška 6 - 22

Javite nam se na chat ili video pozivom.

U vrijeme kad vama odgovara

U par klikova dogovorite sastanak ili naručite poziv.