Osiguranje života za one koji planiraju

Osigurajte vaš kredit ugovaranjem police životnog osiguranja Wiener osiguranja u poslovnicama banke.

Nitko ne zna što donosi budućnost, ali ugovaranjem police Wiener osiguranja u poslovnicama banke možete biti sigurni da će vaša obitelj biti zaštićena i financijski sigurna. Osigurajte svoju budućnost i budućnost svojih najmilijih uz financijsku stabilnost te ublažavanje posljedica nepredvidivih životnih situacija. Ovisno o potrebi, policu sAktiv Premium možete koristiti i kao jamstvo otplate kredita te na taj način ublažiti svoju financijsku izloženost u mogućim financijskim neprilikama.

Glavna obilježja proizvoda sAktiv Premium


mješovito životno osiguranje koje se ugovara za slučaj smrti i doživljenja


mogućnost odabira različitog odnosa osigurane svote za slučaj smrti u odnosu na osiguranu svotu za slučaj doživljenja *


isplata dvostruke osigurane svote za slučaj smrti kao posljedice srčanog ili moždanog udara **


premija se uplaćuje višekratno (godišnje, polugodišnje, tromjesečno, mjesečno)


za slučaj doživljenja i smrti, korisniku police isplaćuje se osigurana svota i do tada pripisana dobit ***

* osigurana svota za slučaj smrti jednaka osiguranoj svoti za slučaj doživljenja ili dvostruka osigurana svota za slučaj smrti u odnosu na osiguranu svotu za slučaj doživljenja

** ako osiguranik nije prebolio srčani ili moždani udar u razdoblju koje prethodi sklapanju osiguranja ili ako je osiguranik mlađi od 70 godina na datum isteka osiguranja

*** dobit nije zajamčena i ovisi o poslovanju osiguratelja

Posebna pogodnost

1

Ukoliko je to posebno ugovoreno i ukoliko je plaćena dodatna premija osiguranja, uz osiguranje života se daje i dodatno pokriće za slučaj rođenja djeteta osiguranika. Osiguratelj isplaćuje korisniku određenom za slučaj doživljenja naknadu za rođenje (ili posvojenje) djeteta osiguranika u visini 3% od osigurane svote za doživljenje naznačene na polici osiguranja, osim u slučaju kapitalizacije police. Navedeni iznos se isplaćuje samo za prvo dijete rođeno (ili posvojeno) za vrijeme trajanja osiguranja, a nakon proteka najmanje 12 mjeseci od dana početka osiguranja. Iznimno, ako se radi o blizancima, trojkama ili više istovremeno rođene (ili posvojenje) djece, osiguratelj isplaćuje po 3% od osigurane svote za svako rođeno (ili posvojeno) dijete. 
Isplata 6% osigurane svote za rođenje blizanaca.

sAktiv Premium - primjer izračuna premije u eurima

Pristupna
dob osiguranika:

35 godina

Trajanje
osiguranja:

25 godina

Osigurana svota za slučaj doživljenja:

15.000,00 EUR

Dinamika
plaćanja:

mjesečno

  Osigurana svota (EUR) Premija osiguranja (EUR)
Za slučaj smrti * 15.000,00 60,96
Za slučaj doživljenja * 15.000,00 60,96
Za slučaj smrti kao posljedice srčanog ili moždanog udara * 15.000,00 60,96
Za slučaj trajnog invaliditeta ** 30.000,00 6,70
Dnevna naknada za boravak u bolnici kao posljedice nesretnog slučaja ** 15,00 6,70
Za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja *** 15.000,00 2,83
Za slučaj smrti kao posljedice prometne nezgode *** 15.000,00 2,83
Za slučaj operacija 300,00 / 900,00 / 3.000,00 6,06
Za slučaj prijeloma kostiju kao posljedice nesretnog slučaja 250,00 0,43
Premija ukupno:   76,98

* Premija osiguranja za ova tri pokrića zajedno (Za slučaj smrti, Za slučaj doživljenja i Za slučaj smrti kao posljedice srčanog ili moždanog udara) iznosi 60,96 EUR
** Premija osiguranja za ova dva pokrića zajedno (Za slučaj trajnog invaliditeta i Dnevna naknada za boravak u bolnici kao posljedice nesretnog slučaja) iznosi 6,70 EUR
*** Premija osiguranja za ova dva pokrića zajedno (Za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja i Za slučaj smrti kao posljedice prometne nezgode) iznosi 2,83 EUR

sAktiv Premium - primjer izračuna premije u kunama

Pristupna
dob osiguranika:

35 godina

Trajanje
osiguranja:

25 godina

Osigurana svota za slučaj doživljenja:

115.000,00 HRK

Dinamika
plaćanja:

godišnje

  Osigurana svota (HRK) Premija osiguranja (HRK)
Za slučaj smrti * 115.000,00 5.445,25
Za slučaj doživljenja * 115.000,00 5.445,25
Za slučaj smrti kao posljedice srčanog ili moždanog udara * 115.000,00 5.445,25
Za slučaj trajnog invaliditeta ** 230.000,00 598,00
Dnevna naknada za boravak u bolnici kao posljedice nesretnog slučaja ** 115,00 598,00
Za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja *** 115.000,00 253,00
Za slučaj smrti kao posljedice prometne nezgode *** 115.000,00 253,00
Za slučaj operacija 2.250,00 / 6.750,00 / 22.500,00 529,20
Za slučaj prijeloma kostiju kao posljedice nesretnog slučaja 2.000,00 40,00
Premija ukupno:   6.865,45

* Premija osiguranja za ova tri pokrića zajedno (Za slučaj smrti, Za slučaj doživljenja i Za slučaj smrti kao posljedice srčanog ili moždanog udara) iznosi 5.445,25 HRK
** Premija osiguranja za ova dva pokrića zajedno (Za slučaj trajnog invaliditeta i Dnevna naknada za boravak u bolnici kao posljedice nesretnog slučaja) iznosi 598,00 HRK
*** Premija osiguranja za ova dva pokrića zajedno (Za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja i Za slučaj smrti kao posljedice prometne nezgode) iznosi 253,00 HRK

Glavna obilježja proizvoda sRiziko


riziko životno osiguranje za slučaj smrti
 


ugovara se na razdoblje od 5 do 40 godina 


osigurava vašoj obitelji financijsku podršku
 


u slučaju smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja, osigurana svota isplaćuje se  korisniku osiguranja u slučaju smrti osiguranika


premija se uplaćuje višekratno (godišnje, polugodišnje, tromjesečno, mjesečno)


nakon isteka osiguranja nije moguće sudjelovanje u dobiti ni isplata osigurane svote

sRiziko - primjer izračuna premije u eurima

Pristupna
dob osiguranika:

35 godina

Trajanje
osiguranja:

25 godina

Osigurana svota za slučaj doživljenja:

15.000,00 EUR

Dinamika
plaćanja:

mjesečno

  Osigurana svota (EUR) Premija osiguranja (EUR)
Za slučaj smrti 15.000,00 10,26
Za slučaj trajnog invaliditeta * 30.000,00 6,70
Dnevna naknada za boravak u bolnici kao posljedice nesretnog slučaja * 15,00 6,70
Za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja ** 15.000,00 2,83
Za slučaj smrti kao posljedice prometne nezgode ** 15.000,00 2,83
Za slučaj operacija 300,00 / 900,00 / 3.000,00 6,03
Za slučaj prijeloma kostiju kao posljedice nesretnog slučaja 250,00 0,43
Premija ukupno:   26,28

* Premija osiguranja za ova dva pokrića zajedno (Za slučaj trajnog invaliditeta i Dnevna naknada za boravak u bolnici kao posljedice nesretnog slučaja) iznosi 6,70 EUR
** Premija osiguranja za ova dva pokrića zajedno (Za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja i Za slučaj smrti kao posljedice prometne nezgode) iznosi 2,83 EUR

sRiziko - primjer izračuna premije u kunama

Pristupna
dob osiguranika:

35 godina

Trajanje
osiguranja:

25 godina

Osigurana svota za slučaj doživljenja:

115.000,00 HRK

Dinamika
plaćanja:

godišnje

  Osigurana svota (HRK) Premija osiguranja (HRK)
Za slučaj smrti 115.000,00 916,55
Za slučaj trajnog invaliditeta * 230.000,00 598,00
Dnevna naknada za boravak u bolnici kao posljedice nesretnog slučaja * 115,00 598,00
Za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja ** 115.000,00 253,00
Za slučaj smrti kao posljedice prometne nezgode ** 115.000,00 253,00
Za slučaj operacija 2.250,00 / 6.750,00 / 22.500,00 519,55
Za slučaj prijeloma kostiju kao posljedice nesretnog slučaja 2.000,00 40,00
Premija ukupno:   2.336,75

* Premija osiguranja za ova dva pokrića zajedno (Za slučaj trajnog invaliditeta i Dnevna naknada za boravak u bolnici kao posljedice nesretnog slučaja) iznosi 598,00 HRK
** Premija osiguranja za ova dva pokrića zajedno (Za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja i Za slučaj smrti kao posljedice prometne nezgode) iznosi 253,00 HRK

Za dodatnu sigurnost predlažemo vam ugovaranje dopunska osiguranja

Kao dodatni instrument zaštite predlažemo vam ugovaranje dopunskih osiguranja uz sAktiv Premium ili sRiziko.
Možete ugovoriti sljedeća dopunska osiguranja:

sAktiv Premium

isplata dvostruke svote za slučaj smrti zbog prometne nezgode

trajni invaliditet uslijed nezgode i dnevnu naknadu za boravak u bolnici kao posljedice nesretnog slučaja

pokriveno više od 900 operacija izvršenih zbog posljedica nesretnog slučaja ili bolesti

1. razred: osigurana svota 300,00 EUR / 2.250,00 HRK
2. razred: osigurana svota 900,00 EUR / 6.750,00 HRK
3. razred: osigurana svota 3.000,00 EUR / 22.500,00 HRK

sRiziko

isplata dvostruke svote za slučaj smrti zbog prometne nezgode

trajni invaliditet uslijed nezgode i dnevnu naknadu za boravak u bolnici kao posljedice nesretnog slučaja

pokriveno više od 900 operacija izvršenih zbog posljedica nesretnog slučaja ili bolesti

1. razred: osigurana svota 300,00 EUR / 2.250,00 HRK
2. razred: osigurana svota 900,00 EUR / 6.750,00 HRK
3. razred: osigurana svota 3.000,00 EUR / 22.500,00 HRK

Dogovorite sastanak

Ispunite kratak zahtjev i dogovorite sastanak u najbližoj poslovnici kada vama to odgovara.

Imate li pitanja?

Naručite poziv u našem kontakt centru u vrijeme kada vama najviše odgovara.

Pošaljite nam e-mail

Za sve informacije slobodno nam se obratite na e-mail adresu:

Moglo bi vas zanimati...