Prodaja imovine banke

prikupljanjem pisanih ponuda

Predmet prodaje

Predmet prodaje su nekretnine u vlasništvu Banke koje su u zemljišnim knjigama
Općinskog građanskog suda u Zagrebu, zemljišnoknjižni odjel Zagreb, upisane u:

Nekretnina 1

zk.ul.br.25463 k.o.999901, Grad Zagreb, zk.č.br.4577/3 u naravi KUĆA BR.110 I 8 ZGRADA U SAVSKOJ I DVORIŠTE,
ukupne površine 3166 m2, (u daljnjem tekstu: Nekretnina 1)

Nekretnina 2

zk.ul.br.19971 k.o.999901, Grad Zagreb, ukupne površine 158 m2,
- zk.č.br.4577/16 u naravi TRAFO STANICA, SAVSKA CESTA POV. 9 M2 I DVORIŠTE POV.
26 M2, površine 35 m2,
- zk.č.br.4577/17 u naravi ULICA SAVSKA, površine 100 m2,
- zk.č.br.4577/18 u naravi ULICA SAVSKA, površine 23 m2
(u daljnjem tekstu: Nekretnina 2),

Nekretnina 3

zk.ul.br.4975 k.o.999901, Grad Zagreb, zk.č.br.4577/15 u naravi ULICA, ukupne
površine 103 m2 ili 28,5 čvh (u daljnjem tekstu: Nekretnina 3),

(Nekretnina 1, Nekretnina 2 i Nekretnina 3, u daljnjem tekstu skupno: Nekretnine).
Nekretnine se prodaju isključivo kao cjelina.
Nekretnine se nalaze u sustavu poreza na dodanu vrijednost (PDV).

Način i uvjeti prodaje

Prodaja će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda.
Pravo podnošenja pisanih ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe pod uvjetima iz ovog oglasa.

Pisana ponuda treba sadržavati sve podatke o ponuditelju (ime i prezime, adresu, OIB, potpis za fizičke osobe, odnosno, za pravne osobe tvrtku i naziv, sjedište, OIB, puno ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje s potpisom i pečatom, ako ponuditelj isti koristi u pravnom prometu), IBAN ponuditelja za povrat pologa, oznaku Nekretnina na koju se ponuda odnosi, visinu kupoprodajne cijene koja se nudi za Nekretnine, naznaku je li ponuđena kupoprodajna cijena Nekretnina u bruto ili neto iznosu, rok plaćanja, rok valjanosti ponude te dokaz o uplati pologa za ozbiljnost ponude.

Polog za ozbiljnost ponude iznosi 250.000,00 HRK (slovima: dvjestopedesettisućakuna)
koji su ponuditelji dužni uplatiti na račun Banke:

IBAN:

HR9524020061031262160

Model za plaćanje:

05

Poziv na broj:

10010980

s naznakom:

Polog za ozbiljnost ponude – natječaj PI 01/19

Pisane ponude trebaju biti zaprimljene na adresi:


Erste&Steiermärkische Bank d.d., Ivana Lučića 2, 10000 Zagreb, Odjel preuzete imovine,
s naznakom: „Za natječaj br. PI 01/19 – ne otvarati“.

Informacije u vezi predmeta prodaje, kao i nacrt kupoprodajnog ugovora mogu se dobiti na uvid na adresi u Zagrebu, Ivana Lučića 2, IV. kat, svaki radni dan u terminu od 8 do 16 sati zaključno s danom 8.ožujka 2019., uz prethodnu najavu dan ranije na e-mail adresu OdjPreImo@erstebank.hr

Pisane ponude zaprimaju se zaključno s danom 15. ožujka 2019.

Ako u ponudi nije ništa naznačeno, smatra se da je ponuditelju u cijelosti prihvatljiv nacrt kupoprodajnog ugovora za Nekretnine koji svaki ponuditelj može dobiti na uvid u Banci, na adresi i u vrijeme kako je gore naznačeno. Ponuditelj koji bude prihvatljiv Banci bit će obaviješten o navedenom u najkraćem mogućem roku, pisanim putem ili na drugi prikladan način. Ocjena prihvatljivosti ponude je isključivo diskrecijska ocjena Banke. Banka nije dužna ponuditeljima obrazlagati kriterije odabira ponude kao ni vlastitu odluku.

Polog za ozbiljnost ponude Banka ima pravo zadržati u slučaju da Banci prihvatljiv ponuditelj:

- odustane nakon što bude pozvan na sklapanje kupoprodajnog ugovora;,
- ne plati u cijelosti kupoprodajnu cijenu Nekretnina u ugovorenom roku.

Izabrani ponuditelj može naložiti Banci da se uplaćeni iznos pologa za ozbiljnost ponude uračuna u ispunjenje obveze plaćanja iz kupoprodajnog ugovora.

Radi izbjegavanja nesporazuma ili dvojbe, obveza plaćanja svih poreznih davanja je na ponuditelju.

Ostalim ponuditeljima koji dostave potpune pisane ponude, a koji ne budu pozvani na sklapanje kupoprodajnog ugovora, Banka će u najkraćem mogućem roku poslati pisanu obavijest o neprihvaćanju ponude te vratiti isključivo uplaćeni polog za ozbiljnost ponude, umanjen za eventualne troškove doznake koje bi institucije zaplatni promet mogle ustegnuti pri provedbi isplate tog pologa ponuditelju. Krajnji rok za vraćanje pologa za ozbiljnost ponude ponuditeljima koji nisu pozvani na sklapanje kupoprodajnog ugovora je 29. ožujka 2019.

Banka pridržava diskrecijsko pravo odbiti bilo koju ili sve ponude bez ikakvog obrazloženja te ne odgovara za bilo kakav oblik štete koji bi ponuditelju takve ponude mogla nastati njezinim odbijanjem.

Slanjem pisane ponude ponuditelji potvrđuju da su upoznati s načinom i uvjetima prodaje, zemljišnoknjižnim stanjem Nekretnina, da ih u cijelosti prihvaćaju te se odriču prava isticati bilo kakav prigovor na način i uvjete prodaje.