Informacije o obradi podataka

Voditelj obrade osobnih podataka

Erste&Steiermärkische Bank d.d., OIB: HR23057039320 (dalje: banka) je voditelj obrade osobnih podataka. Ovisno o svrsi obrade, kao voditelj obrade osobnih podataka, banka prikuplja, obrađuje, koristi i analizira vaše osobne podatke.

Za sva pitanja i ostvarivanje prava u obradi vaših podataka možete kontaktirati banku na , adresu sjedišta banke, telefonski broj 0800 7890, u poslovnicama banke ili na kontakt službenika za zaštitu podataka: ili Ivana Lučića 2, Zagreb (za službenika za zaštitu podataka).

Osobni podaci

Kao voditelj obrade svjesni smo važnosti koju osobni podaci predstavljaju za svakog pojedinca i zbog toga nam je iznimno bitno postupanje u skladu s važećim propisima. Stoga kontinuirano radimo na održavanju i unaprjeđenju sigurnosti vaših osobnih podataka i vaše privatnosti.

U područje zaštite osobnih podataka Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (engl. GDPR) uvodi više standarde.

Za razumijevanje Informacija o obradi podataka potrebno je razumjeti osnovne pojmove kao što su osobni podatak i obrada podataka.

Osobni podatak je svaki podatak ili njihova kombinacija kojima se utvrđuje identitet pojedinca ili kojima se može utvrditi identitet pojedinca, kao što su primjerice ime, prezime, osobni identifikacijski broj, podaci o adresi, lokaciji, fotografija, podaci o zaposlenju, primanjima.

Obrada podataka je svaki postupak na osobnim podacima kao što su prikupljanje, bilježenje, strukturiranje, pohrana, izmjena, obavljanje uvida, uporaba, prijenos te brisanje.

Koje podatke banka prikuplja i obrađuje?

Banka u svom poslovanju prikuplja osobne podatke radi sklapanja i izvršenja poslovnog odnosa s klijentom, kao i radi ispunjavanja obveza određenih zakonom i drugim propisima te realizacija poslovnog odnosa s bankom nije moguća bez prikupljanja i obrade obveznih i poslovno uvjetovanih podataka. Osim toga, na temelju vaše izričite privole banka obrađuje vaše podatke kako bi pružila što kvalitetniju uslugu.

Obvezni podaci

Obvezni podaci određeni su propisima te su oni bez kojih banka nije u mogućnosti uspostaviti i/ili održavati poslovni odnos.

To su identifikacijski podaci s važeće identifikacijske isprave i podaci koje je banka obvezna prikupiti u skladu s propisima (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza) i to: ime i prezime, adresa prebivališta i/ili boravišta, osobni identifikacijski broj (OIB), spol, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo/državljanstva, naziv i broj identifikacijske isprave uz naziv i državu izdavatelja te važenje, kao i važenje dozvole boravka te podaci koji se odnose na porezno prebivalište izvan Republike Hrvatske.

Ako obavljate poslovnu djelatnost (obrt ili slobodno zanimanje), to su i podaci iz nadležnog registra i to: naziv, adresa sjedišta i matični broj.

Poslovno uvjetovani podaci

Poslovno uvjetovani podaci su oni koji su potrebni za sklapanje i/ili izvršavanje poslovnog odnosa s bankom te ovise o usluzi/proizvodu koji se ugovara, odnosno koristi.

Za proizvode i usluge s kreditnom izloženošću prema banci nužni su podaci za upravljanje kreditnim rizicima od strane banke i to oni koji se odnose na podatke o imovinskom stanju, članovima kućanstva, primanjima i zaposlenju, a ako obavljate poslovnu djelatnost to su statusni podaci, financijski podaci o poslovanju, podaci o bonitetu i solventnosti te slični podaci.

Poslovno uvjetovan podatak može biti i kontakt podatak ako je potreban za realizaciju usluge ili proizvoda banke (primjerice, adresa elektroničke pošte za uslugu internetskog bankarstva ili za uslugu Erste Broker te broj mobitela za uslugu slanja SMS poruka o stanju/prometu po računu).

Kontakt podaci

Kontakt podaci su dobrovoljno dani podaci te služe kako bi vas banka na najbrži i najjednostavniji način obavijestila o činjenicama i događajima značajnim za proizvod i uslugu za koju ste iskazali interes ili koju koristite te dostavila informacije/dokumentaciju na vaš zahtjev ili upit, osim ako izrijekom niste ugovorili drukčije ili je drukčije propisano kao obveza banke (primjerice, kontaktiranje telefonom u svrhu obavijesti o odobrenju kredita ili prekoračenja po računu, obavijest o mogućnosti preuzimanja kartice ili nekog drugog identifikacijskog/autentifikacijskog sredstva u poslovnici, obavijest o potencijalno neovlaštenom korištenju kartice tekućeg računa ili nekog drugog proizvoda i slično).

To su adresa različita od adrese prebivališta i boravišta, broj telefona, mobitela, telefaksa, adresa elektroničke pošte, a ako obavljate poslovnu djelatnost adresa različita od adrese sjedišta te ime i prezime kontakt osobe, broj telefona, mobitela, telefaksa, adresa elektroničke pošte.

Na koji način banka prikuplja i obrađuje podatke?

Realizacija poslovnog odnosa i ispunjenje obveza određenih propisima

Banka podatke prikuplja neposredno od klijenta prilikom ugovaranja i iskazivanja interesa za usluge i proizvode, prilikom korištenja proizvoda i usluga banke (primjerice, prilikom provođenja platne transakcije) te prilikom bilo koje komunikacije klijenta s bankom (primjerice, poziv upućen kontakt centru). U svrhu realizacije poslovnog odnosa te prava i obveza banke određenih propisima, banka podatke prikuplja i iz javno dostupnih registara/evidencija, kao što su Jedinstveni registar računa, zemljišne knjige i slično.

Banka obrađuje podatke u svrhu sklapanja i izvršenja poslovnog odnosa te provođenja transakcija (realizacija proizvoda i usluga banke), radi ispunjenja obveza određenih propisima (izvještavanje državnih i nadzornih tijela kao što su Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Ministarstvo financija, Jedinstveni registar računa kojeg vodi Financijska agencija, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, tijela koja je obvezna obavijestiti sukladno Zakonu o međunarodnim mjerama ograničavanja i odluka Europske unije o primjeni međunarodnih mjera ograničavanja i njihovih provedbenih propisa i sl.) i radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i drugim relevantnim propisima banka je dužna za sebe i za članice svoje grupe upravljati rizicima i to kreditnim, likvidnosnim, kamatnim, operativnim i ostalim rizicima kojima su banka i članice njezine grupe izložene ili mogu biti izložene te stoga banka od članica svoje grupe u tu svrhu prikuplja, razmjenjuje i obrađuje potrebne podatke.

Na temelju privole

Na temelju dane privole banka obrađuje podatke sadržane u privoli isključivo u svrhu ili svrhe za koje je privola dana. Privola se daje u potpunosti dobrovoljno te time davanje i povlačenje privole ne utječe na ugovaranje proizvoda i usluga banke ili realizaciju već ugovorenih.

Obrada podataka na temelju privole doprinosi kontinuiranom unaprjeđenju kvalitete proizvoda i usluga banke te time i kvalitete upravljanja vašim financijskim potrebama.

Privolu možete dati za jednu ili više svrha, kao što su za:
(i) kreiranje posebnih ponuda/preporuka o proizvodima, uslugama i mogućnostima njihovog korištenja (personalizirani marketing) kako bi kao klijent učinkovitije upravljali financijama. Za navedenu svrhu banka obrađuje podatke na temelju korištenja proizvoda i usluga kao što su, primjerice, podaci o iznosu, učestalosti, vrsti i mjestu transakcije, podatak o stanju na računu, korištenju kartice računa, te podatke o dolascima u poslovnicu kako bi vas informirali o pogodnostima i mogućnostima za korištenje kartica banke, o pogodnostima usluga on-line** bankarstva ili trajnog naloga, mogućnostima ugovaranja nekog štednog proizvoda i sl. Navedena obrada podataka može uključivati izradu vašeg profila na temelju analize vaših osobnih interesa, ponašanja i lokacije. Takvo profiliranje služi za predviđanje vaših potreba kako bi banka pravodobno na njih reagirala odgovarajućom ponudom proizvoda, usluga ili davanjem preporuka;
(ii) povremeno informiranje o proizvodima i uslugama, pogodnostima, nagradnim igrama, novostima i promjenama u poslovanju banke, članica Erste Grupe i poslovnih partnera (generalni marketing) kako bi vam na raspolaganju bile korisne informacije o poslovanju banke, proizvodima i uslugama;
(iii) unaprjeđenje proizvoda i usluga banke prema vašim zahtjevima i očekivanjima na temelju saznanja iz povremenih upita o vašem zadovoljstvu i iskustvu korištenjem proizvoda i usluga banke.

******U okviru usluga on-line bankarstva banka može obrađivati biometrijske podatke na temelju dobrovoljno dane privole te je istu uslugu moguće bez davanja privole ugovoriti pod istim uvjetima u bilo kojoj poslovnici banke.
Biometrijski podaci su osobni podaci dobiveni posebnom tehničkom obradom u vezi s fizičkim obilježjima, fiziološkim obilježjima ili obilježjima ponašanja pojedinca koja omogućuju ili potvrđuju jedinstvenu identifikaciju tog pojedinca, kao što su fotografije lica ili daktiloskopski podaci.
Privolu za obradu biometrijskih podataka banka će tražiti u slučaju ugovaranja usluga on-line bankarstva (George) putem George mobilne aplikacije. Privola je potrebna radi jedinstvene identifikacije fotografije lica kao biometrijskog podatka usporedbom s fotografijom na osobnoj iskaznici.

******U okviru usluga on-line bankarstva banka može u svrhu identifikacije klijenta provoditi postupak videoelektroničke identifikacije na temelju dobrovoljno dane privole. Identifikaciju je moguće bez davanja privole provesti pod istim uvjetima u bilo kojoj poslovnici banke. Videoelektroničku identifikaciju banka provodi sukladno Pravilniku o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke identifikacije.

U svakom trenutku danu privolu možete povući te banka nakon toga više neće obrađivati vaše podatke u svrhu za koju je privola bila dana.

Privolu možete povući na način na koji je dana te u bilo kojoj poslovnici banke. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Automatizirano pojedinačno donošenje odluka i profiliranje

Banka u odnosu na poslovni odnos s klijentom ne koristi automatizirano pojedinačno donošenje odluka koje bi proizvelo pravne učinke s negativnim posljedicama za klijente prema članku 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Za klijente koji koriste proizvode i usluge, banka ima regulatornu obvezu u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i Uredbom EU br. 575/2013 na mjesečnoj razini izračunavati bihevioralnu ocjenu koja odražava rizičnost klijenta. Izračun se provodi uporabom statističkih modela na temelju dostupnih podataka, između ostalog podataka prikupljenih od klijenta, podataka o korištenim proizvodima i uslugama te urednosti u podmirivanju obveza. Bihevioralna ocjena služi kao jedna od ulaznih varijabli za procjenu kreditnog rizika kojem banka može biti izložena i kreditne sposobnosti klijenta. Odluka o odobrenju kredita, iznosu i uvjetima kredita ovisi o bihevioralnoj (računa se na mjesečnoj razini) i aplikacijskoj ocjeni (računa se u trenutku odobravanja nove kreditne izloženosti).****

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma banka je obvezna izraditi analizu rizika od pranja novca i financiranja terorizma te u skladu s tom analizom provoditi mjere dubinske analize stranke prilikom uspostave poslovnog odnosa i provođenja povremene transakcije.

Na temelju legitimnog interesa

Na temelju legitimnog interesa banka klijentima stavlja na raspolaganje mogućnost ugovaranja gotovinskog kredita/zajma u iznosu procijenjenom na temelju bihevioralne ocjene koju je banka dužna izračunavati radi ispunjenja regulatorne obveze. Na mogućnost ugovaranja banka će ukazati u poslovnicima i/ili uslugama on-line bankarstva te klijent predmetni kredit/zajam može koristiti odmah tom prilikom.****

Na navedenu obradu klijent može u bilo kojem trenutku banci uložiti prigovor nakon kojeg će banka obustaviti daljnju obradu.

Kome banka dostavlja podatke?

Banka dostavlja vaše podatke trećim stranama radi ispunjenja ugovora sklopljenog s vama – primjerice, sudionicima potrebnim za izvršenje platne ili kartične transakcije, Središnjem klirinško depozitarnom društvu d.d. (SKDD), sudovima, zemljišnoknjižnim odjelima i sličnim javnim registrima – te radi ispunjenja obveza određenih propisima – primjerice, za izvještavanje državnih i nadzornih tijela kao što su Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Ministarstvo financija, Jedinstveni registar računa kojeg vodi Financijska agencija, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka te članicama svoje grupe radi ispunjenja obveze upravljanja rizicima.

Pojedine procese obrade podataka banka obavlja koristeći usluge pružatelja usluga uz primjenu tehničkih i organizacijskih mjera zaštite podataka – primjerice, pružatelja IT usluga, usluga arhiviranja, ispisa i slanja dopisa klijentima, pružatelja usluga procesiranja kartičnih transakcija, pružatelja usluga izrade (personalizacije) kartica i PIN-ova. Pružatelji usluga za banku kao voditelja obrade djeluju u odnosu na osobne podatke kao izvršitelji obrade te banka vodi računa da su pružatelji usluga unutar područja Europske unije ili da je riječ o područjima koja su obuhvaćena odlukom o primjerenosti Europske komisije, čime je osigurana najviša razina zaštite klijentovih osobnih podataka.

Podaci punomoćnika, zakonskih zastupnika i stvarnih vlasnika pravnih osoba

Banka je obvezna prikupiti i obrađivati identifikacijske podatke s važeće identifikacijske isprave i podatke koje je banka obvezna prikupiti u skladu s propisima (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma), za punomoćnika klijenta, zakonskog zastupnika klijenta maloljetne osobe / osobe pod skrbništvom te zakonskog zastupnika pravne osobe i to: ime i prezime, adresa prebivališta i/ili boravišta, identifikacijski broj, datum, mjesto i država rođenja, naziv i broj identifikacijske isprave uz naziv i državu izdavatelja te državljanstvo/državljanstva.

Banka je obvezna prikupiti i obrađivati identifikacijske podatke s važeće identifikacijske isprave i podatke koje je banka obvezna prikupiti u skladu s propisima (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza) za stvarnog vlasnika klijenta pravne osobe i osobe koja obavlja poslovnu djelatnost i to: ime i prezime, adresa prebivališta i/ili boravišta, identifikacijski broj, datum, mjesto i država rođenja, naziv i broj identifikacijske isprave uz naziv i državu izdavatelja te podaci koji se odnose na porezno prebivalište izvan Republike Hrvatske.

Bez navedenih podataka banka nije u mogućnosti realizirati poslovni odnos putem punomoćnika ili zakonskog zastupnika, odnosno poslovni odnos s pravnom osobom ili osobom koja obavlja poslovnu djelatnost.

Bankovna tajna

Osim Općom uredbom o zaštiti podataka, osobni podaci ujedno su zaštićeni i kroz obvezu banke na čuvanje bankovne tajne. Banka je dužna, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, kao bankovnu tajnu čuvati sve podatke, činjenice i okolnosti koje je saznala na osnovi pružanja usluga klijentima i u obavljanju poslova s pojedinačnim klijentom. Banka je podatke koji predstavljaju bankovnu tajnu ovlaštena otkriti isključivo u onim slučajevima i onim osobama i tijelima kako je određeno Zakonom o kreditnim institucijama.

Sigurnost obrade podataka

Banka provodi tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi osigurala odgovarajuću razinu sigurnosti obrade vaših podataka.

Čuvanje osobnih podataka

Razdoblje čuvanja vaših podataka određeno je propisima koji reguliraju pojedini poslovni odnos.

Vaša prava u odnosu na vaše osobne podatke

Opća uredba o zaštiti podataka u odnosu na osobne podatke predviđa sljedeća prava: pravo da budete informirani o obradi vaših osobnih podataka, pravo na ispravak netočnih podataka, pravo na brisanje podataka ako više nisu potrebni za realizaciju prava i obveza iz poslovnog odnosa ili za ispunjenje obveza banke određenih propisima ili radi ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost te pravo na prigovor.

Prigovor vezan za vaše osobne podatke imate pravo uputiti banci na erstebank@erstebank.hr ili vasemisljenje@erstebank.hr, adresu sjedišta banke, telefonski broj 0800 7890, u poslovnicama banke ili na kontakt službenika za zaštitu podataka: SZOP@erstebank.hr ili Ivana Lučića 2, Zagreb (za službenika za zaštitu podataka).

Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Informacije o obradi osobnih podataka u DOR sustavu***

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje: Uredba) dajemo vam ove informacije kako bismo vas upoznali s mogućom obradom vaših podataka u DOR sustavu.

DOR sustav je sustav razmjene podataka o klijentima koji nisu ispunili svoju dospjelu obvezu u roku, u kojem kao korisnici sudjeluju kreditne institucije i financijske institucije koje su članice grupa kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: korisnici).

U smislu Uredbe, korisnici su zajednički voditelji obrade u DOR sustavu, a izvršitelj obrade je društvo Hrvatski registar obveza po kreditima društvo s ograničenom odgovornošću za poslovne usluge, Ulica Filipa Vukasovića 1 (u daljnjem tekstu: HROK).*****

Ovime vas obavještavamo da ćemo, ako se za to ispune preduvjeti koje ovdje navodimo, mi, kao jedan od korisnika DOR sustava, obrađivati vaše osobne podatke u DOR sustavu na način da ćemo razmjenjivati podatke o neispunjavanju dospjelih obveza s drugim korisnicima tog sustava.

Osnovne informacije

Svrhe obrade i pravna osnova za obradu

Obrada vaših podataka u DOR sustavu temelji se na našem legitimnom interesu, kao i legitimnom interesu svih korisnika (u skladu s čl. 6. st. 1. toč. f) Uredbe), da procjenjujemo sposobnost klijenata za urednom otplatom obveze kako bismo smanjili i/ili izbjegli rizik loših plasmana i prezaduženosti klijenata, a sve s ciljem unaprjeđenja upravljanja kreditnim rizicima, što je jedna od naših ključnih regulatornih obveza.

Slučajevi u kojima se vaši podaci obrađuju u DOR sustavu

 1. kada mi (i ostali korisnici) jednom mjesečno dostavljamo podatke svih naših klijenata koji nisu ispunili svoju dospjelu obvezu u roku, a prema niže opisanim kriterijima za dostavu vaših podataka u DOR sustav;
 2. kada mi ili netko od drugih korisnika DOR sustava postavimo upit u DOR sustav.

Koji su kriteriji za dostavu vaših podataka u DOR sustav?

Kriteriji za dostavu podataka o neurednosti u DOR sustav su:

 1. iznos dospjelog duga je 750 kn ili više i kašnjenje ispunjenja novčane obveze je 61 dan ili više i 
 2. klijent ne ispunjava svoje dospjele obveze u roku ili
  novčana obveza je otkazana zbog neplaćanja dospjelih obveza ili
  novčana obveza je utužena ili
  novčana obveza je naplaćena od osiguranja (regres od osiguranja) ili
  novčana obveza je prodana (prodaja potraživanja).

Kako, zašto i kad će se razmjenjivati vaši podaci u DOR sustavu?

Vaši podaci razmjenjivat će se u DOR sustavu kad netko od korisnika DOR sustava, uključujući i nas, postavi upit u DOR sustav. Na temelju takvog upita izrađuje se izvještaj koji sadrži podatke o neurednosti ili obavijest ako u DOR sustavu nisu evidentirani podaci o neurednosti.

Upit u DOR sustav može se postaviti samo u sljedećim slučajevima:
a) prije sklapanja novog ugovora o kreditiranju/financiranju ili u vezi s izmjenom postojećeg ugovora o kreditiranju/financiranju
b) kod periodičnog praćenja i procjene kreditne rizičnosti klijenata koji već imaju ugovor o kreditiranju/financiranju.

Na temelju podataka iz DOR sustava korisnici (i) prate i procjenjuju urednost u podmirivanju postojećih obveza i/ili (ii) procjenjuju mogućnost ispunjavanja obveza i/ili (iii) procjenjuju kreditnu sposobnost klijenta.

Koji će se vaši podaci obrađivati u DOR sustavu?

U DOR sustavu obrađuju se sljedeće kategorije podataka:

 • identifikacijski podaci,
 • podaci o neurednosti u ispunjenju obveze klijenata u određenom iznosu i u određenom roku,
 • evidencijski podaci.

Identifikacijski podaci

 • OIB,
 • ime i prezime.

Podaci o neurednosti

 • naziv korisnika koji je vjerovnik novčane obveze, 
 • vrsta obveze (npr. obveza po tekućem računu, stambenom kreditu),
 • status obveze (npr. neuredan, utužen, otkaz, prodaja potraživanja, regres od osiguranja),
 • iznos i valuta dospjelog i neplaćenog duga,
 • iznos i valuta nedospjelog duga,
 • datum stanja prethodno navedenih podataka o neurednosti i identifikacijskih podataka, 
 • datum prve evidencije neurednosti u DOR sustavu, 
 • datum prestanka neurednosti u DOR sustavu,
 • ukupan broj evidentiranih mjeseci neurednosti podmirivanja novčane obveze,
 • broj kontinuiranih posljednjih mjeseci neurednosti podmirivanja novčane obveze.

Evidencijski podaci

 • podaci o upitima postavljenim u DOR sustav od strane korisnika, nužni radi evidencije.

Kakav bi bio utjecaj obrade podataka u DOR sustavu na vas?

Podaci iz DOR sustava mogu imati utjecaj na naše poslovne odluke koje se tiču vas te predstavljaju jedan od podataka koje uzimamo u obzir prilikom donošenja naših odluka.

S druge strane, podaci iz DOR sustava mogu nas upozoriti na neispunjenje vaših obveza prema drugim korisnicima i omogućiti nam da pravovremeno i proaktivno provodimo politike restrukturiranja zaduženosti te pravovremeno provjeravamo urednost u podmirivanju vaših postojećih obveza, čime učinkovitije upravljamo kreditnim rizikom.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Podaci koji se obrađuju u DOR sustavu čuvaju se četiri godine, nakon čega se brišu.

Tko su primatelji vaših osobnih podataka?

Primatelji podataka iz DOR sustava su samo korisnici DOR sustava, i to samo oni koji su postavili upit u DOR sustav i na temelju njega dobili podatke o vašoj neurednosti u ispunjavanju obveza ili dobili obavijest da se u DOR sustavu ne nalaze vaši podaci. Posredno, primatelj je i HROK kao izvršitelj obrade u DOR sustavu.

Aktualni popis korisnika DOR sustava objavljen je na stranici www.hrok.hr/dor-korisnici.

Vaša prava

U slučaju obrade vaših podataka u DOR sustavu, imate pravo od nas kao voditelja obrade ostvariti sljedeća prava:

 1. pravo na pristup osobnim podacima
  Vezano uz podatke koji se obrađuju u DOR sustavu, možete zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci, te kopiju osobnih podataka u slučaju da se podaci obrađuju.

 2. pravo na ispravak
  U slučaju da smatrate da podaci koji se obrađuju u DOR sustavu nisu točni ili potpuni, možete zatražiti ispravak, odnosno dopunu podataka.

 3. pravo na brisanje („pravo na zaborav“)
  Pravo na brisanje osobnih podataka možete ostvariti ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • uložili ste prigovor na obradu, a vaši legitimni razlozi za brisanje nadilaze naš legitimni interes za obradu (i legitimni interes drugih korisnika); 
 • osobni podaci nisu zakonito obrađeni ili se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze.

  Pravo na brisanje u skladu s Uredbom ne primjenjuje se, iako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta, ako je obrada nužna radi:
 • ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe korisnik ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti korisnika;
 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s propisima;
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

4. pravo na ograničenje obrade
    Pravo na ograničenje obrade možete ostvariti ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se korisniku omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • obrada nije zakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • korisnik više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • uložili ste prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. Uredbe očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi korisnika vaše razloge.

5. pravo na prigovor

    Na temelju svoje posebne situacije koja bi nadilazila naš legitimni interes za obradu u DOR sustavu (i legitimni interes drugih korisnika) možete u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka.

Dodatno, svaka osoba čiji osobni podaci se obrađuju u DOR sustavu, ima pravo podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gore navedena prava možete ostvariti na način kako je navedeno u poglavlju Vaša prava u odnosu na vaše osobne podatke.

Dodatno, zahtjev za ostvarivanje prava pristupa osobnim podacima možete podnijeti u pisanom obliku na adresu HROK d.o.o., Ulica Filipa Vukasovića 1, 10000 Zagreb, pod uvjetom da zahtjev sadrži vaš ovjereni potpis (primjerice, ovjeren kod javnog bilježnika).*****

Ako imate pitanja ili primjedbe u vezi s obradom vaših osobnih podataka u DOR sustavu, možete se obratiti na način kako je navedeno u poglavlju Voditelj obrade osobnih podataka.

Informacije o obradi osobnih podataka u Osnovnom sustavu registra između kreditnih institucija****

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: Uredba) dajemo Vam ove informacije kako bismo Vas upoznali s mogućom obradom Vaših podataka u Osnovnom sustavu registra (u daljnjem tekstu: OSR sustav).

OSR sustav je sustav obrade i razmjene podataka o klijentima između kreditnih institucija kao korisnika OSR sustava (u daljnjem tekstu: korisnici) posredstvom HROK za potrebe procjene kreditne sposobnosti i upravljanja kreditnim rizikom.

U smislu Uredbe, korisnici su pojedinačni i zajednički voditelji obrade u OSR sustavu, a društvo Hrvatski registar obveza po kreditima d.o.o. Zagreb, Ulica Filipa Vukasovića 1 (u ovom tekstu: HROK) je, ovisno o situaciji, njihov pojedinačni ili zajednički izvršitelj.*****

U skladu s člancima 13. i 14. Uredbe, ovime Vas, kao svog klijenta, obavještavamo da mi, kao jedan od korisnika OSR sustava, obrađujemo Vaše osobne podatke u OSR sustavu ako prema nama imate, ili ste imali, novčanu obavezu (kao što je primjerice kredit ili prekoračenje po računu). Vaše podatke, uključujući i osobne podatke, obrađujemo u OSR sustavu na način da ćemo razmjenjivati podatke o Vašim novčanim obvezama s drugim sudionicima ORS sustava.

Svrhe obrade i pravna osnova za obradu

Svrha obrade i razmjene Vaših osobnih podataka u OSR sustavu između kreditnih institucija kao korisnika OSR sustava jest procjena Vaše kreditne sposobnosti i upravljanje našim kreditnim rizikom prema Vama u slučaju kada ste naš klijent ili kada to namjeravate biti. 

Razmjena Vaših podataka u OSR sustavu između kreditnih institucija (banaka, štednih banaka i stambenih štedionica) temelji se na poštovanju pravne obveze (u skladu s čl. 6. st. 1. toč. c) Opće Uredbe o zaštiti podataka) sadržane u čl. 321. Zakona o kreditnim institucijama, kojim je uređena obveza razmjene podataka i informacija o klijentima između kreditnih institucija za potrebe procjene kreditne sposobnosti ili upravljanja kreditnim rizikom.

Koji se Vaši podaci obrađuju u OSR sustavu?

U OSR sustavu obrađuju se i razmjenjuju sljedeće kategorije Vaših podataka: 

 • identifikacijski podaci i
 • podaci o postojećim i podmirenim ili na drugi način zatvorenim obvezama

Identifikacijski podaci su:

 • OIB i ime i prezime
 • OIB, naziv i matični broj poslovnog subjekta (ako obavljate poslovnu djelatnost)

Podaci o postojećim i podmirenim ili na drugi način zatvorenim obvezama (novčane obveze) klijenta su:

 • vrsta obveze, 
 • ukupan iznos obveze,
 • iznos i periodičnost anuiteta/rate, 
 • urednost u podmirivanju obveza, 
 • broj dospjelih, a neplaćenih obveza,
 • iznos dospjelih, a neotplaćenih obveza 
 • broj dana u zakašnjenju.

Kako, zašto i kada se obrađuju Vaši podaci u OSR sustavu?

Vaši podaci obrađuju se dostavom i pohranom podataka u OSR sustavu te razmjenom tih podataka između korisnika OSR sustava na zahtjev pojedinog korisnika u slučajevima kada postoji obveza procjene kreditne sposobnosti ili upravljanja kreditnim rizikom.

Radi toga, mi, kao i ostali korisnici OSR sustava jednom mjesečno dostavljamo ažurirane osobne podatke o našim klijentima u OSR sustav.

Mi, kao i drugi korisnici kada imaju obvezu procjene Vaše kreditne sposobnosti ili upravljanja kreditnim rizikom prema Vama, postavljamo zahtjev kojim tražimo razmjenu svih Vaših podataka o novčanim obvezama sadržanih u OSR sustavu i njihovo objedinjavanje radi sastavljanja izvještaja o podacima sadržanim u OSR sustavu.

Ako u OSR sustavu ne postoje podaci o Vašim novčanim obvezama, umjesto izvještaja izradit će se obavijest o tome da za Vas nema takvih podataka u OSR sustavu.

Kakav je utjecaj obrade podataka u OSR sustavu na Vas?

Sadržaj izvještaja sastavljenih na temelju razmjene podataka o Vašim novčanim obvezama u OSR sustavu može imati utjecaj na naše poslovne odluke koje se tiču Vas, kako one za koje je važna Vaša kreditna sposobnost, tako i one koje donosimo u vezi s upravljanjem kreditnim rizikom prema Vama.

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

U OSR sustavu čuvaju se i razmjenjuju podaci o novčanim obvezama koji su stari najviše 4 (četiri) godine. Nakon što je novčana obveza u potpunosti podmirena ili na drugi način zatvorena Vaši podaci se čuvaju joj najviše 4 (četiri) godine od dana kada je novčana obveza u potpunosti podmirena ili na drugi način zatvorena.

Tko su primatelji Vaših osobnih podataka?

Primatelji podataka iz OSR sustava su samo korisnici OSR sustava, i to samo oni koji su postavili zahtjev za razmjenu podataka i na temelju toga dobili izvještaj s podacima o Vašim novčanim obvezama ili obavijest da se u OSR sustavu ne nalaze podaci o Vašim novčanim obvezama. Posredno, primatelj je i HROK kao izvršitelj obrade u OSR sustavu.

Aktualni popis korisnika OSR sustava objavljen je na stranici www.hrok.hr/osr-korisnici

Vaša prava

U slučaju obrade Vaših podataka u OSR sustavu, imate pravo od nas kao voditelja obrade ostvariti sljedeća prava:

 1. Pravo na pristup osobnim podacima
  Vezano uz podatke koji se obrađuju u OSR sustavu, možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te kopiju osobnih podataka u slučaju da se podaci obrađuju.

 2. Pravo na ispravak
  U slučaju da smatrate da podaci koji se obrađuju u OSR sustavu nisu točni ili potpuni, možete zatražiti ispravak, odnosno dopunu podataka.

 3. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)
  Pravo na brisanje osobnih podataka možete ostvariti ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
  - osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
  - osobni podaci nisu zakonito obrađeni ili se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze.

  Pravo na brisanje sukladno Uredbi ne primjenjuje se, iako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta, ako je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja; radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe korisnik ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti korisnika; u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s propisima; radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 4. Pravo na ograničenje obrade
  Pravo na ograničenje obrade možete ostvariti ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
  - osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se korisniku omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
  - obrada nije zakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
  - korisnik više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 5. Pravo na prigovor
  Imate pravo podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Važno: Ukoliko gore navedena prava želite ostvariti kao fizička osoba molimo da prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarenjem Vaših prava na zahtjevu navedete Vaš OIB i ime i prezime. U slučaju da Vaša prava želite ostvariti isključivo kao poslovni subjekt, molimo da tada na zahtjevu navedete naziv poslovne djelatnosti, OIB i matični broj poslovnog subjekta.
Gore navedena prava možete ostvariti na način kako je navedeno u poglavlju Vaša prava u odnosu na vaše osobne podatke.

Dodatno, zahtjev za ostvarivanje prava pristupa osobnim podacima možete podnijeti pisanim putem na adresu HROK d.o.o., Ulica Filipa Vukasovića 1, 10000 Zagreb, pod uvjetom da isti sadrži Vaš ovjereni potpis (primjerice, ovjeren kod javnog bilježnika).*****

Ako imate pitanja ili primjedbe u vezi s obradom Vaših osobnih podataka u OSR sustavu, možete se obratiti na način kako je navedeno u poglavlju Voditelj obrade osobnih podataka.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.,  25. svibnja 2018.

* Dana 14.kolovoza 2018 dopunjeno pojašnjenje Članice Erste Grupe i poslovnih partnera u odnosu na privole te obradu podataka punomoćnika i zakonskog zastupnika klijenata. 

** U skladu sa Zakonom o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu te Odluci o najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje Hrvatske narodne banke „usluge elektroničkog bankarstva“ od 1. studenog 2018. nazivaju se „usluge on-line bankarstva“.

*** Dana 23. kolovoza 2019. dopunjeno Informacijama o obradi osobnih podataka u DOR sustavu.

**** Dana 27. svibnja 2020. dopunjeno Informacijama o obradi osobnih podataka u Osnovnom sustavu registra između kreditnih institucija te je ažuriran dio koji se odnosi na regulatornu obvezu banke da izračunava ocjenu klijenta koja odražava rizičnost klijenta.

***** Dana 04. kolovoza 2020. dopunjeno na način da je ažurirana adresa sjedišta HROK-a.

****** Dana 28. rujna 2020. dopunjeno informacijama o obradi biometrijskih podataka i provođenju postupka videoelektroničke identifikacije na temelju privola u okviru usluga on-line bankarstva.