Objavljene mjere za odgodu kreditnih obaveza građana. Saznajte više

Što je anuitet?

Anuitet predstavlja određeni jednaki novčani iznos tijekom razdoblja otplate kredita za vrijeme primjene iste visine kamatne stope. Svaki mjesečni anuitet sastoji se od kamate i glavnice (otplatne kvote), a omjer iznosa glavnice i kamate sadržane u anuitetu mijenja se na način da se s povećanjem broja otplaćenih anuiteta udio glavnice povećava, a udio kamate smanjuje, odnosno na početku otplate kredita u anuitetu je veći udio kamate u odnosu na glavnicu (jer je i glavnica na koju se obračunava kamata veća te se smanjuje sa svakim sljedećim anuitetom). Dospijeće anuiteta je prvog u mjesecu za prethodni mjesec.