Što je valutna klauzula?

Valutna klauzula je ugovorna odredba kojom se ugovorne obveze (glavnica, kamate, druge obveze) svake strane izražavaju u kunskoj protuvrijednosti strane valute po unaprijed definiranom/ugovorenom tečaju. U depozitno-kreditnim poslovima ugovorenim s potrošačima Zakonom o kreditnim institucijama čl. 305. definirana je primjena srednjeg tečaja HNB na dan transakcije. Ugovaranjem valutne klauzule ugovorne strane preuzimaju valutni rizik s obzirom da njeno ugovaranje utječe na njihov financijski položaj jer se kunska protuvrijednost očekivanog novčanog tijeka (anuiteti po kreditu, prinosi po osnovi kamate i sl.) mijenja u ovisnosti o kretanju tečaja valute u kojoj je ugovorena valutna klauzula. Slijedom navedenog, a u situacijama gdje mjesečne obveze po kreditima predstavljaju značajnije izdatke za potrošače/klijente, uslijed rasta tečaja valute kredita, klijentove obveze će se povećati što za posljedicu može imati poteškoće u otplati kredita, a zbog čega može doći do otkaza ugovora i naplate duga prisilnim putem zbog čega mogu nastupiti neželjene posljedice po klijenta (npr. trajni gubitak prihoda, nekretnina i druge vrijedne imovine).

Važno je razumjeti da nije moguće izvjesno i sigurno predvidjeti promjene tečaja te na svakoj ugovornoj strani leži odgovornost da procijeni svoj vlastiti interes i vlastitu sposobnost prihvaćanja takvog rizika.