Plaća li se porez na kamate na štednju za mlade?

Banka je obvezna obračunavati i uplaćivati porez i prirez na obračunatu kamatu i premiju na štednju svim klijentima rezidentima Republike Hrvatske.

Porez na isplaćenu kamatu i premiju na štednju iznosi 12%, dok visina prireza ovisi o mjestu prebivališta ili boravišta klijenta.

Pravo na povrat naplaćenog poreza na kamatu na štednju maloljetnicima utvrđuje Ministarstvo financija, Porezna uprava na temelju provođenja posebnog postupka.

Detaljnije informacije dostupne su na web stranici Ministarstva financija, Porezna uprava.