Dužnički vrijednosni papiri

Obveznica

Dugoročni dužnički vrijednosni papir kojim se izdavatelj obvezuje vlasniku, odnosno imatelju obveznice isplatiti glavnicu i kamate navedene u prospektu obveznice i to dinamikom naznačenoj u istoj (najčešće polugodišnji i godišnji kuponi). Izdavatelj obveznica može biti država, lokalna samouprava (municipalne obveznice), banke i tvrtke.

Investiranjem u obveznice klijent je izložen kreditnom riziku izdavatelja obveznica, promjeni kamatne stope, geopolitičkom riziku, deviznom riziku i riziku reinvestiranja.

Komercijalni zapis

Kratkoročni vrijednosni papir (do godinu dana) kojim se izdavatelj obvezuje imatelju isplatiti nominalni iznos komercijalnih zapisa po dospijeću. Zapisi se izdaju preko programa s trajanjem od godinu dana. Iznos programa predstavlja potrebe poduzeća za kratkoročnim
financiranjem. U okviru programa izdaju se tranše pri čemu zbroj iznosa nedospjelih tranši ne smije biti veći od iznosa programa. Tranše se izdaju uz diskont.

Trezorski zapisi

Vrijednosni papiri koje izdaje Ministarstvo Financija s rokovima dospijeća od 91, 182 i 364 dana sa denominacijom od 100.000,00 kuna. Upisuju se na aukcijama koje objavljuje Ministarstvo Financija Republike Hrvatske na koje imaju pravo izaći domaće banke i domaće tvrtke. U primarnoj aukciji prodaju se uz diskont, a kasnije se s njima trguje na sekundarnom tržištu.

Kontakti

Posjetite Investicijski portal Erste Group Bank AG i saznajte najnovije informacije o kretanjima na financijskim tržištima.

Korisni linovi