Koraci za otvaranje tvrtke

d.o.o. / j.d.o.o.

1. Korak

Izbor imena tvrtke

Na stranici Sudskog registra provjerite dostupna imena za svoj novi poslovni izazov.

Ako tražilica ne pronađe ništa ili pronađe subjekt istog ili sličnog imena, ali piše da je subjekt brisan, tad je ime sigurno slobodno. Za sve ostale opcije potrebno je dodatno provjeriti ime tvrtke u Sudskom registru.

 

2. Korak

Odabir djelatnosti        

Odaberite djelatnosti kojima će se Vaša tvrtka baviti na linku NKD 2007.

Napomena:
Pri prvom koraku možete upisati koliko god djelatnosti želite, cijena je ista. Naknadno dodavanje djelatnosti se naplaćuje.

3. Korak

Sjedište tvrtke        

Prilikom registracije tvrtke obavezno je prijaviti adresu poslovanja (sjedište).

Napomena:
Adresa poslovanja može biti i u iznajmljenom prostoru (u tom je slučaju potrebno imati Ugovor o najmu poslovnog prostora). Adresa poslovanja može biti prijavljena kod kuće, kad je potrebno izraditi ugovor o najmu sa sobom ili vlasnikom nekretnine.

4. Korak

Javni bilježnik        

Za j.d.o.o.

Javni bilježnik sastavlja Zapisnik o osnivanju, Popis djelatnosti, Prijavu za upis društva u sudski registar (obrazac PO) i Izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugova.

Za d.o.o.

Ovjera dokumenata:

 • Obrazac za prijavu u sudski registar – obrazac PO
 • Osnivački akt ili izjavu o osnivanju društva
 • Izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljenja*
 • Odluka o imenovanju članova uprave
 • Potpis direktora ili potpise članova uprave
 • Potpise članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor)
 • Odluka o određivanju adrese društva
 • Izjava o nepostojanju nepodmirenih dugovanja
 • Odluka o utvrđivanju predmeta poslovanja
 • Popis djelatnosti društva

Napomena:
Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti. Potrebno je imati sa sobom osobnu iskaznicu ili putovnicu (obvezna za strane državljane).

Nakon ovjera, javni bilježnik dokumentaciju prosljeđuje u ured HITRO.HR.

 

*U praksi ova izjava sadrži i „Izjavu članova uprave, tj. izvršnih direktora, da su upoznati s obvezom izvješćivanja suda i da član uprave nije osoba koja je kažnjena za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika RH, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena ili protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana.

5. Korak

HITRO.HR

Prijavu za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima ovjerenim kod javnog bilježnika predajte u uredu HITRO.HR. Uplatnice za uplatu osnivačkog pologa i sudskih pristojbi dobit ćete u uredu HITRO.HR.

Temeljni kapital:

 • d.o.o. – 20.000 kn – mogućnost unosa temeljnog kapitala u stvarima i pravima, najmanji udjel u novcu je četvrtina temeljnog kapitala (odnosno 5000 kn). Od novčanog dijela temeljnog kapitala pri osnivanju treba biti uplaćena najmanje četvrtina, a preostala svota (tri četvrtine) treba biti uplaćena u roku od godinu dana od osnivanja društva.
 • j.d.o.o. – 10 kn

Nakon izvršenih uplata, HITRO.HR će kompletirati vaš predmet i proslijediti ga na nadležni Trgovački sud – elektronički ili će predati papirnu dokumentaciju ako nisu ispunjeni uvjeti za elektroničku predaju. Ako je elektronički odaslana dokumentacija ispravna i potpuna, Trgovački sud će u roku od 24 sata upisati društvo u Sudski registar te elektronički dostaviti u HITRO.HR ured Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke. Međutim, u slučaju kada se na Trgovački sud predaje papirna dokumentacija, rok za upis društva u sudski registar je pet dana te se Rješenje o osnivanju društva i Potvrda o OIB-u od strane ureda HITRO.HR podiže u papirnatom obliku na Trgovačkom sudu.

U uredu HITRO.HR dobit ćete i ispuniti RPS obrazac, koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (dodjela matičnog broja i šifre glavne djelatnosti).

HITRO.HR će automatski po preuzimanju Rješenja o osnivanju ishoditi Obavijest Državnog zavoda za statistiku elektroničkim putem, u roku od jednog radnog dana.

6. Korak

Preuzimanje dokumentacije i otvaranje računa

Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti s upisanim matičnim brojem preuzet ćete na šalteru servisa HITRO.HR.

Po preuzimanju dokumentacije potrebno je izraditi pečat i otvoriti račun kako bi se mogao prenijeti osnivački polog društva na račun društva.

Otvaranje računa u banci

Ako u vođenju svojeg poslovanja veliku važnost polažete na brzu i fleksibilnu potporu banke, zatražite naš multivalutni transakcijski račun.

7. Korak

Prijava na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)

Društvo, vlasnika društva i zaposlenike društva je potrebno prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja (HZMO, e-Mirovinsko). Osim prijave društva u mirovinsko osiguranje, potrebno ga je prijaviti i u sustav zdravstvenog osiguranja (HZZO, e-Zdravstveno).

Za prijavu na mirovinsko osiguranje potrebni su: 

 • Tiskanica M – 11P- Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (za poduzeće)
 • Tiskanica M – 1P- Prijava o početku osiguranja (za fizičku osobu- vlasnika(e) i zaposlenike)
 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju društva od strane Državnog zavoda za statistiku
 • Pečat
 • Osobna iskaznica osiguranika

Nakon upisa u mirovinsko osiguranje, ono vas automatski upisuje u zdravstveno osiguranje.
Prijave i odjave za do tri radnika mogu se izvršiti na šalterima HZMO. Za više od tri radnika obavezna je prijava servisom e-Mirovinsko.

Preduvjete za pristup ovom servisu možete pronaći ovdje

8. Korak

Prijava na poreznu upravu

Nakon upisa u sudski registar i registar Državnog zavoda za statistiku, potrebno je prijaviti društvo u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a.

Na uvid je potrebno dati Rješenje o upisu u sudski registar, Obavijest o razvrstavanju po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te Potpisni karton.

9. Korak

Prijava u Registar stvarnih vlasnika

Pravni subjekti dužni su upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar stvarnih vlasnika koji je središnja elektronička baza podataka koju operativno za Ministarstvo financija - Ured za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma, vodi FINA.

Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

Rok je 30 dana od osnivanja pravnoga subjekta, te se za postupak upisa niti izdavanje izvadaka iz Registra stvarnih vlasnika nakon što upis bude proveden ne naplaćuje naknada.

Upisati se možete na dva načina, putem web aplikacije uz korištenje digitalnog certifikata ili osobno u poslovnici Financijske agencije.

Putem web aplikacije upis podataka u Registar stvarnih vlasnika za stranke rade knjigovodstveni servisi. Knjigovodstveni servis koji posjeduje poslovni certifikat Fine putem kojeg u ime svoje stranke pristupa servisima države i javne uprave (e-Porezna, e-Carina, e-Zdravstveno, e-Mirovinsko i dr.) može za svoju stranku (trgovačko društvo i dr. koji su obveznici upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika) korištenjem istog poslovnog certifikata elektronskim putem (web aplikacija Registar stvarnih vlasnika) upisati podatke u Registar stvarnih vlasnika.

Upis podatka u Registar stvarnih vlasnika preko poslovnice Financijske agencije vrši ovlaštena osoba osobnom predajom popunjenog i potpisanog tiskanog Obrasca za upis podataka u Registar stvarnih vlasnika (Obrazac RSV-1).

Ako ovlaštena osoba upis obavlja na šalteru u poslovnici Fine, uz popunjeni obrazac obvezno treba priložiti i presliku službenoga osobnog dokumenta, u obrascu upisati svoje ime i prezime u rubriku za upis imena i prezimena osobe ovlaštene za upis podataka u Registar te potpisati obrazac.

Ako obveznik upisa želi upis obaviti preko opunomoćene osobe - na šalteru u poslovnici Fine, tada uz obrazac i ostalu propisanu dokumentaciju treba priložiti punomoć (ne treba biti ovjerena kod javnoga bilježnika) i presliku svog osobnog dokumenta. U rubriku za upis imena i prezimena osobe ovlaštene za upis podataka u

Registar, upisuje se ime i prezime opunomoćene osobe i ista potpisuje obrazac.
Izvadak iz Registra također se može preuzeti putem web aplikacije za upis stvarnih vlasnika ili u poslovnici Fine.

START - elektroničko pokretanje poslovanja

START je informacijski sustav koji korisnicima, građanima Republike Hrvatske, omogućuje elektroničko pokretanje poslovanja za d.o.o., j.d.o.o. i obrt. Prednost sustava START je uspostava jedne točke za komunikaciju i razmjenu podataka, prikupljanje podataka po načelu „samo jednom“ i njihova automatska razmjena između institucija i banaka, koncept jednog e-obrasca koji korisniku omogućava samostalnost bez potrebe da se uključi javni bilježnik te stalnu informiranost korisnika o statusu zahtjeva, što u konačnici dovodi do znatnog smanjenja troška i vremena pokretanja poslovanja.

Korisnik STARTA sam kreira svoju uslugu, birajući uz obvezne prijave:

 • upis društva u sudski registar i Registar poslovnih subjekata ili 
 • upis obrta u Obrtni registar i registar poreznih obveznika 

opcionalne prijave:

 • upis u registar obveznika PDV-a i/ili dodjele PDV ID broja,
 • predaju zahtjeva za otvaranje transakcijskog računa u odabranoj banci,
 • registraciju u sustav HZMO-a.

Za uplatu sudskih i upravnih pristojbi te temeljnog kapitala korisniku je u sustavu omogućeno elektroničko plaćanje karticama.

Jedan od preduvjeta za korištenje sustava je posjedovanje vjerodajnice visoke razine sigurnosti – FinaCertRDC certifikat na QSCD kripto uređaju ili Elektronička osobna iskaznica (eOI) za potrebe identifikacije i autentifikacije korisnika – te elektronički potpis za potrebe potpisivanja elektroničke dokumentacije za društvo.

Nositelj uspostave sustava START je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a sustav je operativno uspostavila Financijska agencija, koja će pružati i podršku korisnicima usluga.

Više informacija i ulaz u sustav START dostupan je putem linka: start.gov.hr.

Dodatne informacije o sustavu START možete pronaći na web stranicama FINA-e.

Razlike između d.o.o.-a i j.d.o.o.-a