Referentne stope u kreditnom poslovanju s građanima

NRS - Nacionalna referentna stopa

 

Nacionalna referentna stopa prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sektora (NRS) predstavlja prosječni trošak izvora sredstava hrvatskog bankovnog sektora (banaka i štednih banaka), s obzirom na određeni protekli period, vrstu izvora (depoziti fizičkih osoba, depoziti pravnih osoba iz nefinancijskog sektora, ostali izvori sredstava banaka) i relevantnu valutu. NRS prema tome predstavlja prosječnu kamatu koju bankovni sektor plaća kako bi pribavio sredstva potrebna za kreditno poslovanje.

NRS se koristi kao referentna kamatna stopa za određivanje visine varijabilnog dijela promjenjive kamatne stope na kredite u kunama i uz valutnu klauzulu u eurima.

6 mjesečni NRS2 za HRK (6m NRS2 za HRK) izračunava se kao prosječni trošak izvora sredstava za razdoblje od 6 mjeseci za depozite fizičkih osoba i nefinancijskog sektora.

6 mjesečni NRS1 za EUR (6m NRS1 za EUR) izračunava se kao prosječni trošak izvora sredstava za razdoblje od 6 mjeseci za depozite fizičkih osoba.

EURIBOR (eng. Euro Interbank Offered Rate)

EURIBOR je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na europskom međubankarskom tržištu za valutu euro (EUR). Utvrđuje se dnevno kao prosječna stopa po kojoj prvoklasne banke jedna drugoj u Eurozoni posuđuju neosigurana sredstva u EUR. Spomenute banke moraju zadovoljiti određene kriterije kako bi EURIBOR bio reprezentativan i odražavao stvarnu situaciju na tržištu novca.

12M EURIBOR

Utvrđuje se za svako kamatno razdoblje u visini 12mjesečnog (dvanaestomjesečnog) EURIBOR-a utvrđenog i objavljenog od strane ovlaštenog informacijskog sustava/administratora (u ovom trenutku THOMSON REUTERS) nakon 12:00 sati po srednjeeuropskom vremenu za dan koji nastupa dva relevantna dana prije njegova početka, za razdoblje od 12 mjeseci.

6M EURIBOR

Utvrđuje se za svako kamatno razdoblje u visini 6mjesečnog (šestomjesečnog) EURIBOR-a utvrđenog i objavljenog od strane ovlaštenog informacijskog sustava/administratora (u ovom trenutku THOMSON REUTERS) nakon 12:00 sati po srednjeeuropskom vremenu za dan koji nastupa dva relevantna dana prije njegova početka, za razdoblje od 6 mjeseci.