Erste investicijski fondovi

Odvažnost koja ima vrijednost.
Ulaganjem u investicijske fondove vaš novac može vrijediti više.

Što je investicijski fond?

Investicijski fond oblik je zajedničkog ulaganja, koji se osniva sa svrhom i namjenom prikupljanja sredstava i njihovim ulaganjem u različite vrste imovine. Zajedničkim ulaganjem kroz fondove omogućuje se smanjenje troškova ulaganja na tržištu kapitala kroz podjelu fiksnih troškova te značajno umanjenje rizika kroz puno veću mogućnost diversifikacije u odnosu na samostalno ulaganje.

Investicijski fondovi nude jednostavan pristup financijskim tržištima. Želite li prikupiti dodatna sredstva za odlazak u mirovinu, ulagati na tržištima obveznica s većim prinosima ili sudjelovati na rizičnijim, dioničkim tržištima - upravo su fondovi ekonomičan i učinkovit način provedbe investicija po vašem izboru.

Ulaganjem u investicijski fond zapravo ulažete u tržište kapitala. Točnije, u vaše ime novac ulažu financijski i investicijski stručnjaci. Važno je imati na umu da za ovu vrstu ulaganja nije nužno imati veliku količinu novca jer već od 100 kuna mjesečno otvarajući trajni nalog ili od 400 kuna za jednokratnu uplatu možete biti udjelničar u investicijskom fondu.

Prednosti investicijskih fondova

Transparentnost

U svakom trenutku možete provjeriti cijenu udjela i strukturu ulaganja investicijskog fonda.

Dostupnost sredstava

Svoje udjele možete prodati fondu i sredstva će vam biti isplaćena unutar 7 radnih dana.

Ulaganje u eurima

Uložite svoje eure direktno u fond bez mijenjanja u kune i obrnuto.

Prinosi

Investicijski fondovi u prosjeku ostvaruju više prinose u odnosu na klasične oblike štednje, ali postoji i rizik negativnog prinosa.

Kako uplatiti u investicijski fond?

*Obratite pozornost postoji li vremenski presjek u danu kada će vam Društvo izdati udjele u fondu (npr. Erste Adriatic Bond ima cut off time u 14 sati, što znači da će se svi zahtjevi koji su zaprimljeni do tog vremena obrađivati idućeg radnog dana, a zahtjevi koje Društvo zaprimi nakon 14 sati obrađivat će se za dva radna dana)

Erste investicijski fondovi

Kratkoročni obveznički fondovi

Kratkoročni obveznički fondovi imaju izrazito konzervativnu strategiju ulaganja s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine. Imovina fonda pretežito se ulaže u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, uz mogućnost izloženosti udjelima drugih investicijskih fondova (do 10%) u kratkom ili srednjem roku s ciljem ostvarivanja porasta vrijednosti cijene udjela fonda.

Investicijski cilj Erste Conservative fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti cijene udjela fonda te ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, ulaganjem pretežito u obveznice, a potom u depozite te instrumente tržišta novca. (Valuta fonda HRK).
 

Investicijski cilj Erste E-Conservative fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti cijene udjela fonda te ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, ulaganjem pretežito u obveznice, a potom u depozite te instrumente tržišta novca. (Valuta fonda EUR).

Erste Reserve Dollar je obveznički fond s obveznicama kratkoročnog dospijeća. Imovina fonda ulaže se u obveznice denominirane u američkim dolarima, koje imaju kreditni rejting investicijskog razreda. Ciljani raspon prosječnog vremena do dospijeća je od 0 do 1,5 godine. Ulaganje može rezultirati značajnim oscilacijama cijene udjela zbog samog obilježja ulaganja u stranoj valuti i promjene međuvalutnih tečajeva.

Obveznički fondovi

Obveznički fondovi su fondovi koji najvećim dijelom ili isključivo ulažu u obveznice. Obveznice najčešće nude redovite isplate kamata i isplatu uloženih sredstava po dospijeću. Cilj ulaganja je kontinuirani prihod na uložena sredstva.

Erste Adriatic Bond najveći je obveznički fond u Republici Hrvatskoj s imovinom preko 3,6 milijarde kuna pod upravljanjem. Ulaganje u Erste Adriatic Bond namijenjeno je svim ulagateljima koji svoja sredstva žele plasirati na srednje do dugo razdoblje ulaganja, neovisno radi li se o fizičkim osobama, poduzećima ili financijskim institucijama.

Fond Erste Fixed Income Plus pretežno ulaže sredstva u druge fondove koji su fokusirani na ulaganje u obveznice i instrumente tržišta novca, a pritom to mogu biti absolute return fondovi. Imovina fonda ulaže se na temelju kvalitativnih i kvantitativnih kriterija. Fond ulaže u različite segmente obvezničkog tržišta poput lokalnih i međunarodnih državnih i korporativnih obveznica, obveznica zaštićenih od inflacije, visokorizičnih obveznica, obveznica tržišta u razvoju te hipotekarnih obveznica. Kako bi iskoristio prilike na svjetskim kamatnim i valutnim tržištima, fond ulaže globalno. Odluke o investicijama u pojedine segmente tržišta dio su taktičke alokacije kako bi se kontinuirano moglo reagirati na tržišne promjene. Duracijom fonda upravlja se aktivno i ona može biti smanjena na nulu. Fond je denominiran u EUR, a valutna izloženost fonda nije ograničena.

Kako uplatiti u Erste Fixed Income Plus investicijski fond?

Mješoviti fondovi

Fondovi koji ulažu u različite vrijednosne papire (npr. i obveznice i dionice) i druge investicijske fondove kombinirajući mogućnost povećanja dioničke izloženosti s prinosom obveznica. Mješoviti fondovi pružaju veću mogućnost fond managerima za upravljanje (manevriranje) kada su u pitanju investicije.

You Invest mješoviti su fondovi koji ulažu u obveznice, dionice, depozite, investicijske fondove i ostale financijske instrumente s tri strategije Solid, Balanced i Active.

Ovisno o individualnim potrebama svakog klijenta i prihvatljivosti prema riziku, osnovna razlika navedenih fondova očituje se u izloženosti dioničkom tržištu:

0-10%

0-30%

0-50%

Fond Erste Global Income pretežno ulaže sredstva u tri klase imovine: dionice s dividendom, visokorizične korporativne obveznice i obveznice tržišta u razvoju. Ove klase imovine karakteriziraju relativno visoki prinosi u obliku dividendi ili kupona. Maksimalna dionička izloženost je 50% imovine fonda. Ovisno o tržišnim procjenama, fond može uložiti i u druge klase imovine. Fond pretežito ulaže u druge fondove. Investitori imaju priliku ostvariti atraktivan prinos od velikih dividendi i kupona te od rasta vrijednosti imovine. Valutna izloženost fonda nije ograničena.

Kako uplatiti u ESPA Global Income investicijski fond?

Dionički fondovi

Prilikom ulaganja u pojedine dionice i tvrtke potrebno je konstantno pratiti tržišna kretanja i aktivno upravljati vlastitim portfeljem. Mnogim ulagateljima takvo ulaganje predstavlja složen, dugotrajan proces koji iziskuje previše vremena. Dionički fondovi omogućuju vam ulaganje u mnoštvo pojedinačnih dionica koje su za vas odabrali profesionalni fond manageri. Takva široka diversifikacija ulaganja u više dionica smanjuje rizik koji prati ulaganje u pojedinačne dionice.

Erste Adriatic Equity fond namijenjen je ulagateljima koji očekuju viši prinos na uložena sredstva, zbog čega su spremni svoja sredstva uložiti na duži rok, imaju veću toleranciju prema riziku i spremni su preuzeti rizik kakav nosi ulaganje u dionice i druge rizične instrumente. Cilj fonda je povećati vrijednost udjela u dužem vremenskom periodu kreiranjem portfelja koji će, uz ulaganje većeg dijela imovine u Hrvatsku, investirati i u zemlje regije, srednje i istočne Europe te u druge zemlje s tržištem kapitala u razvoju.

Fond Erste Best of the World ulaže sredstva u globalne dioničke fondove. Imovina fonda ulaže se na temelju kvalitativnih i kvantitativnih kriterija. Široka diversifikacija ulaganja i sveukupni uravnoteženi omjer rizika i prinosa, presudni su prilikom odluka o investiranju. Maksimalno ulaganje u pojedini podfond je 20%. Valutna izloženost fonda nije ograničena.

Kako uplatiti u ESPA Best of World investicijski fond?

Erste Green Equity napajajući je fond koji ulaže najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond. Osnovni cilj Glavnog fonda je porast vrijednosti udjela u dužem vremenskom razdoblju kreiranjem portfelja koji će najmanje 51% svoje imovine ulagati u dionice poduzeća diljem svijeta koje prema analizi upravitelja Glavnog fonda značajno doprinose zaštiti okoliša čime se klasificiraju kao održiva ulaganja. Investicijski proces fonda temelji se na analizi poduzeća, na temelju njihovih ekoloških, socijalnih i upravljačkih rizika. Izbor dionica fokusiran je na tvrtke koje su primarno aktivne u područjima zaštite klime, prilagodbe klimatskim promjenama, očuvanju energije, vode, smanjenju i recikliranju otpada, ublažavanju onečišćenja i zaštiti zdravih ekosustava. Mjerljivi pozitivni utjecaj na okoliš i društvo glavni je fokus odluke o ulaganju. Fond provodi diverzifikaciju rizika aktivnom raspodjelom imovine i ulaganjem, posredno kroz udjele Glavnog fonda ili izravno, do najviše 15% svoje neto imovine u likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite.

Erste Quality Equity fond je napajajući fond koji nastoji ostvariti svoj ulagateljski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond. Osnovni cilj Glavnog fonda je povećati vrijednost udjela u dužem vremenskom razdoblju. Najmanje 51% imovine Glavnog fonda biti će izloženo dionicama koje kotiraju na dioničkim tržištima razvijenih zemalja. Glavni fond može ulagati u tvrtke s malom, srednjom i velikom tržišnom kapitalizacijom, kao i u značajne, međunarodno poznate Tvrtke (blue chip dionice). Pri odabiru izdavatelja, društvo za upravljanje ne podliježe nikakvim zemljopisnim, industrijskim i sektorskim ograničenjima.

Fond fondova

Ulaganjem u fondove čija je imovina pretežito izložena drugim investicijskim fondovima i ostalim klasama imovine postiže se dodatna diversifikacija, što može umanjiti razinu izloženosti riziku.

Erste Adriatic Multi Asset UCITS fond koji će svoj investicijski cilj nastojati ostvariti ulaganjem u različite investicijske klase, istovremeno ograničavajući izloženost dionicama i dioničkim tržištima na maksimalno 30% neto imovine fonda; valutna izloženost nije ograničena.

Dogovorite sastanak s djelatnikom u poslovnici

Sami predložite termin i poslovnicu Erste banke u kojoj želite održati sastanak.

Naručite poziv

Naručite poziv i nazvat ćemo vas kada vam najviše odgovara.

Upravljajte investicijama online

Erste NetBanking idealan je alat za upravljanje vašim udjelima u investicijskim fondovima.

Pogledajte i: