Kamatni swap (Interest Rate Swap - IRS)

Zaštita od kamatnog rizika

Proizvod kojim kupac zamjenjuje promjenjivu (fiksnu) kamatnu stopu za fiksnu (promjenjivu) u vremenskom periodu dužem od godinu dana. Najčešće se dogovara na iznos glavnice (koja se nikada ne izmjenjuje nego samo služi kao baza za obračun) u kojem banka klijentu (kupcu kamatnog swapa) u određenim intervalima isplaćuje promjenjivu (fiksnu) kamatu, a klijent banci isplaćuje također periodički fiksnu (promjenjivu) kamatu.

Na taj način klijent (poduzeće) može sintetički pretvoriti zaduživanje u promjenjivoj kamatnoj stopi (npr. EURIBOR 3M + marža po kreditu) u fiksnu kamatnu stopu (IRS fiksna stopa +marža po kreditu). Proizvod se može kotirati tako da u potpunosti prati kredit poduzeća (amortizacija, intervali obračuna i ostalo).

Dokumenti sa ključnim informacijama

Kontakt

Posjetite Investicijski portal Erste Group Bank AG i saznajte najnovije informacije o kretanjima na financijskim tržištima.

Možda vas zanima i: