Kako otvoriti poslovni subjekt

 • Koraci za otvaranje obrta
 • Koraci za otvaranje tvrtke d.o.o. / j.d.o.o.
 • Koraci za otvaranje OPG-a

Koraci za otvaranje obrta

Djelatnost obrta određuje se u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti. Možete odabrati više djelatnosti, ali jedna mora biti glavna.

U skladu s odabranom djelatnosti potrebno je utvrditi je li riječ o slobodnom, vezanom ili povlaštenom obrtu, a informirati se možete i u Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Obrti mogu imati naziv po izboru obrtnika, ali u nazivu moraju imati i ime i prezime obrtnika i sjedište.

Sjedište obrta je mjesto (adresa) na kojem se nalazi radionica ili poslovni prostor.

Pravo korištenja prostora može se temeljiti na vlasništvu, sklopljenom ugovoru o zakupu ili pisanoj suglasnosti vlasnika prostora, kojom izričito dozvoljava obavljanje konkretne obrtničke djelatnosti u svom prostoru.

Kad je za obavljanje obrta potreban prostor, obrtnik može obavljati obrt samo u prostoru za koji ima dokaz o pravu korištenja. Posebnim propisima o tehničkoj opremljenosti, zaštiti na radu, zaštiti i unapređenju čovjekovog okoliša, zaštiti od buke te drugim propisima koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti utvrđuje se kojim uvjetima moraju udovoljavati prostor i oprema za obavljanje obrta.

Ako za obavljanje obrta nije potreban prostor, tad je sjedište obrta adresa na kojoj obrtnik ima prebivalište,      a to je najčešće adresa stanovanja.

U prostoru koji se smatra stambenim mogu se obavljati one djelatnosti koje su popisane Pravilnikom o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama i to u obimu i na način koji ne zahtijeva izmjenu uvjeta korištenja stambenog prostora. Uz ovaj uvjet u stanu se mogu obavljati i druge djelatnosti koje nisu popisane ovim Pravilnikom.

 

Fizička osoba, koja ispunjava uvjete za obavljanje obrta, postaje obrtnik upisom u Obrtni registar.

Postupak otvaranja obrta pokreće se pisanim zahtjevom ispostavi županijskog ureda za gospodarstvo, odnosno ispostavama ureda za gospodarstvo Grada Zagreba, na čijem će području biti sjedište obrta. Svi potrebni obrasci za registraciju obrta dostupni su u ispostavama ureda za gospodarstvo i besplatni su.

Zahtjevu za izdavanje obrtnice potrebno je priložiti:

 • popunjene obrasce – ispunjavate OR obrazac uz koji morate predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu
 • zdravstvenu svjedodžbu kojom se dokazuje posebna zdravstvena sposobnost, ako je propisana za djelatnost koja se registrira
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stručnosti – ako je riječ o vezanom obrtu
 • dokaz o pravu korištenja prostora
 • dokaze o uplati upravnih pristojbi – troškovi osnivanja iznose ukupno 250 kuna

Upravna pristojba za osnivanje obrta iznosi 250 kuna, a naknada za izdavanje obrtnice se ne naplaćuje.

Ako se upisuje obrt bez početka obavljanja, nakon upisa u Obrtni registar obrtnik je dužan početi obavljati obrt u roku od godine dana, a najkasnije osam dana prije početka rada obvezan je prijaviti početak obavljanja obrta.

O registriranom obrtu obrtnik dobiva Rješenje o upisu obrta u Obrtni registar i obrtnicu.

 

e-Obrt

Registracija obrta može se ostvariti i putem Interneta, korištenjem usluge e-Obrt, koja je sastavni dio sustava e-Građani te omogućuje brže i jednostavnije postupke, bez potrebe osobnog odlaska u ured državne uprave, odnosno urede Grada Zagreba. U svrhu dokazivanja propisanih uvjeta, kroz aplikaciju se prilažu skenirani odgovarajući dokumenti, kao i uplatnica koja je dokaz o uplati propisane upravne pristojbe. Kroz e-Obrt može se upisati novi obrt i to obrt sa definiranim datumom početka obavljanja djelatnosti, obrt bez početka rada i sezonski obrt, a mogu se upisati i promjene podataka tijekom poslovanja obrta.

Nakon otvaranja obrta trebate izraditi pečat. Pečat služi za ovjeravanje računa i drugih dokumenata koji nastaju u poslovanju obrta.

Za izradu pečata kod pečatoresca potrebno je donijeti kopiju rješenja o registraciji obrta.

Pri otvaranju žiroračuna u banci trebate ponijeti:

 • osobnu iskaznicu
 • rješenje
 • obrtnicu i
 • pečat

Ako u vođenju svojeg poslovanja veliku važnost polažete na brzu i fleksibilnu potporu banke, zatražite naš multivalutni transakcijski račun.

Nadležni ured za gospodarstvo službeno dostavlja Rješenje Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Međutim, obrtnik je obvezan podnijeti prijavu za svoje mirovinsko i zdravstveno osiguranje na propisanim obrascima, odnosno elektronički.

Nakon upisa u mirovinsko osiguranje, ono automatski obavlja upis u zdravstveno osiguranje.

Za prijavu na mirovinsko osiguranje potrebni su:

 • Tiskanica M – 11P - prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (za obrt kako obveznika doprinosa)
 • Tiskanica M – 1P- prijava o početku osiguranja (za fizičku osobu-vlasnika(e) i zaposlenike) te
 • preslika Rješenja o početku poslovanja obrta.

U roku od osam dana od početka obavljanja djelatnosti obrtnik je dužan prijaviti se u Registar poreznih obveznika pri ispostavi Porezne uprave, prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu (dakle, ne prema sjedištu obrta).