Nefinancijske obaveze

  • Mirovinsko i zdravstveno osiguranje
  • Vođenje knjigovodstva
  • Inspekcijski nadzor

Prijave i odjave vlasnika i zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Prilikom procesa prijave vlasnika ili zaposlenika obavezno se prvo radi prijava na mirovinsko osiguranje te nakon toga na zdravstveno osiguranje.

 

Prijava na osnovno mirovinsko osiguranje (HZMO)

Poslodavci su dužni i sebe i svakog zaposlenika prijaviti nadležnoj službi Zavoda za mirovinsko osiguranje prije početka rada, a najranije osam dana prije početka rada. Ako zaposlenik ne počne raditi na dan naveden u prijavi o početku osiguranja zbog, primjerice, bolesti, odustajanja od dogovorenog radnog odnosa i sl., poslodavac je dužan o toj činjenici najkasnije istoga dana izvijestiti Zavod za mirovinsko osiguranje.

Prijavu je obvezno obaviti elektronički, odnosno preko servisa e-mirovinsko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, osim za poslodavce koji zapošljavaju najviše tri radnika koji se mogu prijaviti osobno na šalterima HZMO-a. Rok za odjavu radnika iz sustava osiguranja, rok za prijavu i odjavu osiguranika koji su samostalni obveznici plaćanja doprinosa i rok za dostavljanje podataka o promjenama nastalim tijekom osiguranja iznosi 24 sata.

Obvezno osigurane osobe:

  • zaposlenici i s njima izjednačene osobe koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi (volonteri), bez obzira na to primaju li za taj rad plaću, odnosno naknadu
  • obrtnici i trgovci pojedinci, upisani u odgovarajući registar
  • osobe koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost – odvjetnici, liječnici, zubari, umjetnici, novinari, odgajatelji, lektori, prevoditelji, primalje i drugi
  • osobe koje su po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit
  • poljoprivrednici koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje obvezno se osiguravaju ako su vlasnici, posjednici, zakupci ili koncesionari poljoprivrednog zemljišta te
  • osobe koje ostvaruju primitke od druge samostalne djelatnosti i primitke od povremenog nesamostalnog rada na koje se plaćaju doprinosi za mirovinsko osiguranje prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja

Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje (HZZO)

Osnovno zdravstveno osiguranje je obvezno zdravstveno osiguranje kojim su obuhvaćene sve osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Postupak prijave za utvrđivanje statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju moguće je obaviti elektronički, podnošenjem prijave na propisanom obrascu u pdf obliku na e-zdravstveno, osim za poslodavce koji zapošljavaju najviše tri radnika, koji se mogu prijaviti osobno na šalterima HZZO-a.

Od 17. srpnja 2014. godine uspostavljeno je povezivanje sustava, razmjena i preuzimanje podataka između Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje pa obveznici podnošenja prijave u sustave obveznih osiguranja više ne moraju podnositi dvije prijave u dva sustava, već samo jednu prijavu u mirovinski sustav.

Ako podnosite elektroničku prijavu, to radite samo na e-mirovinsko, a ono zatim prosljeđuje podatke na zdravstveno osiguranje, koje na temelju tih podataka radi prijavu na HZZO.