Upoznajte svoje financijske obaveze

  • Porez, prirez i doprinosi
  • Porez na dodanu vrijednost (PDV)
  • Ostale obaveze

Obveze plaćanja poreza, prireza i doprinosa

Porez na dohodak

Predstavlja porez kojim se oporezuje dohodak fizičkih i pravnih osoba.Razlika je između primitaka i izdataka nastalih tijekom jednog poreznog razdoblja te predstavlja izravni porez tj. porez koji se nameće izravno na dohodak osobe ili domaćinstva (OPG-a) koje bi trebale snositi porezni teret.

Porez na dobit

Porez na dobit vrsta je državnog poreza koju trgovačka društva i ostali obveznici poreza na dobit plaćaju na ostvarenu dobit. Utvrđuje se kao razlika između ukupnih prihoda i rashoda ostvarenih tijekom godine poslovanja.

Doprinosi za obvezna osiguranja

Doprinosi su financijski instrument kojima se koristi neka država kako bi osigurala novčana sredstva za određeni javni rashod. Vrsta su izravnih i obveznih nameta pomoću kojih se financira sustav socijalnog osiguranja građana, primjerice, mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Ubiru se iz bruto plaće zaposlenih osoba te predstavljaju teret koji snose radno aktivni građani neke države.

Osnovni doprinosi koji se u RH moraju obračunavati i plaćati:

  • obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (tzv. prvi stup MIO I)
  • obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (tzv. drugi stup MIO II) i
  • obvezno zdravstveno osiguranje

Obvezni doprinosi iz plaće i na plaću obračunavaju se u skladu s važećim ZAKONOM O DOPRINOSIMA i pratećim PRAVILNIKOM O DOPRINOSIMA, a plaćaju se po ukupnoj stopi od 36,5% prema sljedećoj raspodjeli:

* Drugi mirovinski stup ne plaćaju osobe koje su 2002. godine, u vrijeme uvođenja drugog stupa, imale više od 50 godina ili osobe koje su imale manje od 50, a više od 40 godina života, a nisu se dobrovoljno uključile u II. stup.