stock  graphy on screen
2017 24 OŽU
Financijska izvješća Rezultati u 2016. potvrdili kvalitetu i održivost poslovnog modela ESB grupe u Hrvatskoj

Rezultati u 2016. potvrdili kvalitetu i održivost poslovnog modela ESB grupe u Hrvatskoj

„Ostvareni financijski rezultat u 2016. godini potvrdio je kvalitetu, ispravnost i održivost našeg poslovnog modela. Stabilnost operativnog poslovanja, odgovorno upravljanje politikama rizika, rastući trend novih plasmana i korištenja digitalnih kanala banke, dodatno su učvrstili našu poziciju na hrvatskom bankarskom tržištu, stvarajući pritom snažne temelje za dugoročni poslovni uspjeh“, naglasio je Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave Erste&Steiermärkische Bank d.d. komentirajući poslovni rezultat u 2016. godini. „Uspjeh banke može doći samo ako su uspješni i zadovoljni naši klijenti. Stoga im želimo i dalje biti pouzdan partner u realizaciji njihovih financijskih potreba i poslovnih planova, uz istovremeni snažni fokus na daljnju digitalizaciju poslovanja“, zaključio je Schoefboeck.

UKRATKO

ESB grupa* je u 2016. godini ostvarila kvalitetne financijske rezultate. Neto dobit ESB grupe iznosila je 912,7 milijuna HRK, u odnosu na 769,0 milijuna HRK gubitka u 2015., uzrokovanog jednokratnim negativnim financijskim učincima CHF konverzije. Najznačajniji utjecaj pritom su imali niži troškovi rezervacija, stabilan i blagorastući trend operativnog rezultata te jednokratni učinci prodaje udjela u društvu VISA Europe Limited, u iznosu od 74,9 milijuna HRK. Ukupna aktiva ESB grupe krajem 2016. iznosila je 65,6 milijarde HRK, što je 3,9% manje u odnosu na kraj prosinca 2015., kada je iznosila 68,2 milijarde HRK. Ukupni krediti klijentima na dan 31. prosinca 2016. za ESB grupu iznosili su 43,7 milijarde HRK, što je 5,4% manje u odnosu na 31. prosinca 2015., kada su iznosili 46,2 milijarde HRK. Ukupni depoziti klijenata grupe krajem prosinca 2016. iznosili su 43,3  milijarde HRK, što je 4,5% više u odnosu na 31. prosinca 2015., kada su iznosili 41,4 milijarde HRK.

Prema nekonsolidiranom financijskom izvještaju, koji obuhvaća rezultate Erste&Steiermärkische Bank d.d. (Erste banka) bez ovisnih društava, neto dobit u 2016. iznosila je 626,5 milijuna HRK, u odnosu na 1,0 milijardi HRK gubitka u 2015. Ukupna aktiva banke krajem prosinca 2016. iznosila je 56,1 milijardi HRK, odnosno 4,9% manje u odnosu na kraj 2015., kada je iznosila 59,0 milijardi HRK. Ukupni krediti klijentima na dan 31.prosinca 2016. iznosili su 36,3 milijarde HRK, 6,6% manje u odnosu na 38,8 milijardi HRK krajem prosinca 2015., što je djelomično posljedica učinaka konverzije CHF kredita, odnosno umanjenja glavnice kredita nakon provedene konverzije. Ukupni depoziti klijenata krajem prosinca 2016. iznosili su 41,3 milijardi HRK, odnosno 4,1% više u odnosu na 31 prosinca 2015. kada su iznosili 39,7 milijardi HRK.

Erste banka je u 2016. zabilježila rastuće trendove novog kreditiranja. Primjerice, u segmentu poslovanja s građanstvom, koji uključuje i mikro poduzeća, ostvaren je rast novih plasmana za oko 13,7%, s oko 3,0 milijardi HRK u 2015., na oko 3,5 milijardi HRK u 2016. Pritom je u segmentu stambenih i adaptacijskih kredita građanima ostvaren porast za 71,3%, s oko 271,1 milijuna HRK novih plasmana u 2015., na 464,2 milijuna HRK u 2016. Rastući trend digitalizacije očitovao se i u sve većem korištenju online kanala banke. Primjerice, udio gotovinskih kredita koji su realizirani putem online zahtjeva u 2016. iznosio je gotovo 35,6% prema broju, odnosno 49,6% prema volumenu. Kod stambenih kredita, taj je udio iznosio oko 33%. U poslovanju s gospodarstvom također su zabilježeni pozitivni trendovi, što odražava povoljnije okruženje za poslovne subjekte te veću potražnju u segmentu investicijskog kreditiranja. Erste banka je u tom segmentu ostvarila porast novih plasmana od oko 26.0%, s 5,6 milijardi HRK u 2015., na oko 7,0 milijardi HRK u 2016.

OČEKIVANJA

Intenziviranje pozitivnih ekonomskih trendova, blagi rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) te pad stope nezaposlenosti, nastavak procesa fiskalne konsolidacije, stabilizacija javnog i pad inozemnog duga te pad

premije rizika, pokazatelji su dugo željenog početka oporavka hrvatskog gospodarstva, čiji se nastavak očekuje i tijekom 2017. Zato je bitno staviti jaki naglasak na potrebu daljnje konsolidacije javnih financija te osiguravanje nastavka oporavka gospodarske aktivnosti, i to prije svega aktivnijim provođenjem strukturnih reformi. Uspjeh na ta dva kolosijeka otvara put ka daljnjoj makroekonomskoj stabilizaciji te ujedno kreira potencijal za pozitivne pomake i po pitanju kreditnog rejtinga, odnosno daljnjeg pada premije rizika.

Među glavnim izazovima za bankarski sustav, na prvom je mjestu pitanje političke i pravne stabilnosti, kao osnovnog preduvjeta zadržavanja pravca oporavka i vraćanja povjerenja investitora. Erste banka i dalje želi adekvatno pratiti financijske potrebe građana, kao sve pozitivne inicijative i kvalitetne projekte privatnog sektora, koji treba biti generator kvalitetnog gospodarskog rasta i kreiranja radnih mjesta, osiguravajući pritom dugoročnu stabilnost. Poduzetnici i njihova inicijativa trebaju biti u središtu pozornosti i potrebno je raditi na uklanjanju svih prepreka koje stoje na putu realizacije njihovih potencijala. Erste banka želi imati aktivnu ulogu u dostizanju tih ciljeva, koji će doprinijeti i poboljšanju ukupne kvalitete života svih građana Hrvatske.

 

Račun dobiti i gubitka

u milijunima HRK

 

GRUPA

BANKA

 

Bilješke

2015.

2016.

2015.

2016.

Neto kamatni prihod

1

2.148

2.060

1.632

1.582

Neto prihod od provizija i naknada

2

646

663

413

410

Prihod od dividendi

3

1

1

55

31

Neto rezultat iz trgovanja i svođenja na fer vrijednost

4

121

222

114

212

Neto rezultat od ulaganja po metodi udjela

 

10

9

-

-

Prihod od najma od ulaganja u nekretnine i ostalog operativnog najma

5

210

178

2

2

Troškovi zaposlenih

6

(586)

(635)

(422)

(453)

Ostali administrativni troškovi

6

(598)

(593)

(413)

(431)

Amortizacija

6

(249)

(236)

(50)

(42)

Dobici/gubici po osnovi financijske imovine i financijskih obveza koje se ne mjere po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, neto

7

3

65

1

50

Neto gubitak od umanjenja vrijednosti financijske imovine koja se ne mjeri po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

8

(1.274)

(364)

(1.248)

(363)

Ostali operativni rezultat

9

(1.365)

(157)

(1.325)

(167)

Dobit prije poreza od neprekinutog poslovanja

 

(933)

1.213

(1.241)

831

Porez na dobit

10

164

(300)

229

(204)

Neto rezultat za razdoblje

 

(769)

913

(1.012)

627

Neto rezultat raspoloživ nekontrolirajućem interesu

 

47

38

-

-

Neto rezultat raspoloživ vlasniku matičnog društva

 

(816)

875

-

-

Zarada po dionici

 

 

 

 

 

Osnovna i razrijeđena (HRK)

42

(48,07)

51,48

-

-

Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2016.

u milijunima HRK

GRUPA

BANKA

 

Bilješke

31. prosinca 2015.

31. prosinca 2016.

31. prosinca 2015.

31. prosinca 2016.

Imovina

 

 

 

 

 

Novac i novčani ekvivalenti

11

5.299

4.388

4.847

3.737

Financijska imovina koja se drži radi trgovanja

 

233

73

232

76

Derivati

12

61

73

64

76

Ostala imovina koja se drži radi trgovanja

13

172

-

168

-

Financijska imovina raspoloživa za prodaju

14

6.824

7.832

6.445

7.254

Financijska imovina koja se drži do dospijeća

15

1.432

1.653

889

1.137

Krediti i potraživanja od kreditnih institucija

17

5.441

5.329

5.197

5.320

Krediti i potraživanja od klijenata

18

46.159

43.656

38.833

36.254

Nekretnine  i oprema

 20

1.221

1.309

545

548

Ulaganja u nekretnine

 20

20

59

18

36

Nematerijalna imovina

 21

409

390

72

110

Ulaganja u ovisna društva

19

-

-

983

972

Ulaganja u zajedničke pothvate i pridružena društva

 19

61

59

38

38

Tekuća porezna imovina

 22

100

30

84

10

Odgođena porezna imovina

 22

415

219

241

90

Ostala imovina

23

617

607

571

537

Ukupno imovina

 

68.231

65.604

58.995

56.119

 

 

 

 

 

 

Obveze i kapital

 

 

 

 

 

Financijske obveze koje se drže radi trgovanja

 

103

77

103

76

Derivati

12

103

77

103

76

Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku

 

59.234

56.687

51.220

48.720

Depoziti od banaka

24

16.174

11.652

10.581

6.341

Depoziti od klijenata

24

41.445

43.323

39.654

41.298

Izdani dužnički vrijednosni papiri

24

931

924

931

924

Ostale financijske obveze

24

684

788

54

157

Rezerviranja

25

1.169

260

1.111

216

Tekuće porezne obveze

22

5

12

-

-

Odgođene porezne obveze

22

1

2

-

-

Ostale obveze

26

608

578

425

378

Ukupne obveze

 

61.120

57.616

52.859

49.390

Ukupno kapital

27

7.111

7.988

6.136

6.729

Raspoloživ nekontrolirajućem interesu

 

201

235

-

-

Raspoloživ vlasniku matičnog društva

 

6.910

7.753

-

-

Ukupno obveze i kapital

 

68.231

65.604

58.995

56.119